Detail předmětu

Antény a rádiové spoje

FEKT-MPC-ARAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vysvětlení základních principů teorie antén a šíření rádiových vln a jejich využití pro návrh antén a rádiových spojů. Získané znalosti si studenti procvičí na návrhu vlastních antén, které vyrobí a změří, a rovněž na analýze a návrhu vybraných rádiových spojů v reálných podmínkách.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) vysvětlit princip funkce a popsat základní kroky návrhu vybraných typů lineárních antén (dipól, monopól, skládaný dipól, logaritmicko-periodická anténa, Yagiho anténa); (b) vysvětlit princip funkce a popsat základní kroky návrhu mikropáskových flíčkových antén s lineární a kruhovou polarizací; (c) vysvětlit princip funkce a popsat základní kroky návrhu trychtýřových, reflektorových a štěrbinových antén; (d) vysvětlit základní principy zvětšování šířky pásma antén; (e) vysvětlit principy antén s extrémní šířkou pásma; (f) vysvětlit pojem "elektricky malá anténa"; (g) popsat základní kroky návrhu vybraných typů antén pro RFID, mobilní aplikace a senzory; (h) vysvětlit základní principy modelování antén; (i) pro dané kmitočtové vyjmenovat dominantní mechanismus šíření, vhodné typy antén a typické služby; (j) popsat principy šíření rádiových vln v blízkosti povrhu Země; (k) popsat základní kroky návrhu rádiových spojů; (l) popsat výpočet intenzity pole prostorové vlny v reálném terénu; (m) popsat využití spádových křivek pro stanovení úrovně intenzity pole; (n) vysvětlit principy šíření vln a modelování v oblasti mobilní rádiové komunikace, vysvětlit deterministický, empirický a semi-empirický model šíření; (o) popsat princip tvorby empirického modelu; (p) popsat vliv atmosféry na rádiové spoje; (q) vysvětlit co to je "digitální rádioreléový spoj", uvést jeho výhody a nevýhody, vysvětlit kritéria kvality a základní kroky návrhu digitálního rádioreléového spoje.

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

ČERNOHORSKÝ, D. a NOVÁČEK, Z.: Antény a šíření rádiových vln. Přednášky. Skriptum FEKT VUT Brno, Brno 2001. (CS)
BALANIS, C., A., Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition, John Wiley and Sons, New Jersey, 2005. (EN)

Způsob a kritéria hodnocení

Laboratorní cvičení (15 bodů), individuální projekt (25 bodů), závěrečná zkouška (15 bodů písemná část + 45 bodů ústní část=celkem 60 bodů).

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy z teorie antén, analýza antén.
2. Lineární antény, anténní řady, lineární antény pro vybraná kmitočtová pásma.
3. Mikropáskové antény.
4. Trychtýřové antény, reflektorové antény.
5. Štěrbinové antény, širokopásmové antény.
6. Elektricky malé antény.
7. Antény pro RFID, antény pro mobilní aplikace, antény pro sensory.
8. Pomocné obvody antén, materiály pro anténní techniku, konstrukce a výroba antén, měření antén.
9. Šíření rádiových vln, užití kmitočtového spektra, podmínky rádiového spojení, základní koncepce návrhu rádiového spoje.
10. Šíření rádiových vln v blízkosti povrchu Země, povrchová a prostorová vlna.
11. Mobilní rádiová komunikace, modely šíření vln v makrobuňkách, mikrobuňkách a pikobuňkách, šíření vln uvnitř budov.
12. Vliv atmosféry na rádiové spoje.
13. Mikrovlnné spoje.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy antén, jejich použití a technickým návrhem, a dále s principy šíření vln a návrhem vybraných typů rádiových spojů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-EKT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning