Detail předmětu

Statika při rekonstrukcích (S)

FAST-CL052Ak. rok: 2018/2019

Definice a provádění statického průzkumu objektu a statických expertiz. Diagnostický průzkum betonových a zděných konstrukcí. Zatížitelnost betonových a zděných konstrukcí. Zatěžovací zkoušky. Zhodnocení možností úprav objektu pro zlepšení jeho stavu nebo pro jeho nový účel. Modelování nového a původního statického schématu. Posouzení nosné konstrukce a jejích dílčích prvků. Rozbor možných chyb a jejich náprava při rekonstrukcích. Nezbytnost respektování statických podmínek při rekonstrukcích. Způsoby a statická analýza zesilování betonových a zděných konstrukcí. Zesilování konstrukcí spřažením, lepenou a předpínací výztuží.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalosti o statickém přístupu k rekonstrukcím stavebních a inženýrských objektů.
Znalosti rozdělení poruch a vad.
Znalosti o používání diagnostických metod poruch a vad.
Schopnost zpracovávat statické výpočty rekonstruovaných objektů.
Schopnost zpracovávat výkresovou dokumentaci rekonstruovaných objektů.

Prerekvizity

stavební mechanika, betonové a zděné konstrukce, předpjatý beton

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Životnost konstrukce. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu.
2. Metody diagnostického průzkumu betonových a zděných konstrukcí.
3. Definice a metody určování zatížitelnosti betonových a zděných konstrukcí. Příprava, rozsah a metody zatěžovacích zkoušek.
4. Podmínky pro provádění rekonstrukcí z hlediska statiky. Způsoby zesilování.
5. Způsoby zesilování betonových konstrukcí.
6. Způsoby zesilování zděných konstrukcí.
7. Zesilování konstrukcí volnou předpínací výztuží – předpínání, injektování a torkretování, statická analýza.
8. Zesilování konstrukcí předpínací výztuží bez soudržnosti – konstrukční řešení, statická analýza.
9.- 10. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím betonu, oceli a dřeva.
11. Rekonstrukce základů.
12. Statické řešení přístaveb, nadstaveb a vestaveb.
13. Provizorní zajištění konstrukcí při rekonstrukcích. Přetváření zesilovaných konstrukcí a jeho časové sledování. Sanace malty injektáží. Použití lepených uhlíkových lamel.

Cíl

Naučit studenty statickému přístupu k rekonstrukcím stavebních a inženýrských objektů, seznámit je s rozdělením poruch a vad a jejich diagnostickými metodami.
Naučit se zpracovávat statické výpočty a výkresovou dokumentaci rekonstruovaných objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Životnost konstrukce. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu.
2. Metody diagnostického průzkumu betonových a zděných konstrukcí.
3. Definice a metody určování zatížitelnosti betonových a zděných konstrukcí. Příprava, rozsah a metody zatěžovacích zkoušek.
4. Podmínky pro provádění rekonstrukcí z hlediska statiky. Způsoby zesilování.
5. Způsoby zesilování betonových konstrukcí.
6. Způsoby zesilování zděných konstrukcí.
7. Zesilování konstrukcí volnou předpínací výztuží – předpínání, injektování a torkretování, statická analýza.
8. Zesilování konstrukcí předpínací výztuží bez soudržnosti – konstrukční řešení, statická analýza.
9.- 10. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím betonu, oceli a dřeva.
11. Rekonstrukce základů.
12. Statické řešení přístaveb, nadstaveb a vestaveb.
13. Provizorní zajištění konstrukcí při rekonstrukcích. Přetváření zesilovaných konstrukcí a jeho časové sledování. Sanace malty injektáží. Použití lepených uhlíkových lamel.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 2. Zesilování tlačených prvků: Zesílení zděného sloupu ocelovými příložkami.
3.- 4. Zesílení zděného sloupu obetonováním. Korekce.
5.- 6. Zesilování ohýbaných prvků (trámový strop): Zesílení přídavnou výztuží a torktretem.
7.- 8. Zesílení uhlíkovými lamelami.
9.- 10. Zesílení dodatečným předpětím. Korekce.
11.- 12. Zesilování dřevěného trámového stropu: Zesílení železobetonovou spřaženou deskou. Výpočet průhybu.
13. Odevzdání projektu. Zápočet.