Detail předmětu

Audit budov

FAST-CT013Ak. rok: 2018/2019

Legislativní náležitosti pro využívání energetického auditu a energetického posudku
Energetická bilance v auditu
Energetická bilance v posudku
Enviromentální dopady v auditu a posudku
Ekonomika v auditu a posudku
Energetický audit v rámci EU

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na pokročilé metody energetického hodnocení budov. Hlavním cílem je seznámit studenty s hodnocením budov pomocí energetického auditu a energetického posudku. Studenti se seznámí se způsobem využití energetickéh auditu a energetického posudku v prostředí české legislativy. Dále bude omezená pozornost věnována této problematice v zahraničí v prostředí Evropské unie. V rámci předmětu získají studenti teoretické a praktické znalosti využitelné v energetickém auditorství.

Prerekvizity

Energetické hodnocení budov, vytápění, vzduchotechnika, stavební fyzika, základy zdravotechniky, chlazení a elektroinstalace.

Korekvizity

Matematika, fyzika, ekonomie.

Doporučené volitelné složky programu

Diplomový seminář.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná docházka do cvičení. Odevzdání vypracovaných protokolů ze cvičení v zápočtovém týdnu. Splnění písemného testu na vyhovující známku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Legislativní úvod, energetický zákon, energetický audit a posudek.
2. Struktura energetického auditu.
3. Struktura energetického posudku.
4. Bilance energetických toků v energetickém auditu.
5. Bilance energetických toků v energetickém posudku.
6. Systémy managementu hospodaření s energií.
7. Hodnocení enviromentálního dopadu.
8. Ekonomické výpočty, investice, návratnost.
9. Energetické hodnocení v rámci EU. Hodnocení metodou BIM.
10. Energetické hodnocení v rámci EU. Hodnocení metodou BREEAM.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Legislativní úvod, energetický zákon, energetický audit a posudek.
2. Struktura energetického auditu.
3. Struktura energetického posudku.
4. Bilance energetických toků v energetickém auditu.
5. Bilance energetických toků v energetickém posudku.
6. Systémy managementu hospodaření s energií.
7. Hodnocení enviromentálního dopadu.
8. Ekonomické výpočty, investice, návratnost.
9. Energetické hodnocení v rámci EU. Hodnocení metodou BIM.
10. Energetické hodnocení v rámci EU. Hodnocení metodou BREEAM.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání objektu, volba vstupních údajů a okrajových podmínek, popis výchozího stavu
2. Zpracování osnovy energetického auditu.
3. Zpracování osnovy energetického posudku.
4. Výpočet bilance energetických toků v energetickém auditu.
5. Výpočet bilance energetických toků v energetickém posudku.
6. Monitorování, měření, analýza.
7. Výpočet emisí a vlivu na životní prostředí.
8. Ekonomické vyhodnocení energetického auditu a posudku.
9. Základy práce v metodice BIM.
10. Základy práce v metodice BREEAM.