Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-PST)

FAST-CH006Ak. rok: 2018/2019

V rámci předmětu student prokazuje schopnost vypracovat výkresovou dokumentaci stavebně technického řešení objektu, které má sloužit jako podklad pro provádění stavby. Textová část popisuje místo stavby a technické řešení nosných i doplňujících konstrukcí stavby, stanovení energetické náročnosti objektu a požárně bezpečnostního řešení. Grafická část se zpracovává ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Zpracování kompletního prováděcího projektu stavební části stavby občanské vybavenosti. Zadání stavby v rozsahu minimálně dvou nadzemních podlaží s podsklepením. Zastřešení krovem nebo plochou střechou + ustupující podlaží. Umístění stavby se předpokládá v intravilánu. Součástí prováděcí dokumentace může být zpracování dvou zvolených specializací z oblasti technických zařízení staveb, betonových a zděných konstrukcí, dřevěných a kovových konstrukcí nebo teorie řízení staveb – v rozsahu do 30% celku. Řešení je individuální a je shodné se zadáním diplomové práce.
Alternativou zadání může být zpracování teoretické práce v oblasti stavební fyziky nebo požární bezpečnosti na základě doložení výkresová části a konstrukčních detailů, týkající se řešené teorie.

Prerekvizity

Zvládnutá obsahová náplň předmětů zahrnutá v bakalářském studijním programu Stavební inženýrství a dále ve 2. a 3. semestru navazujícího magisterského studia.

Korekvizity

Typologické zásady návrhu stavby, osazení objektu do terénu, základní technická řešení jednotlivých konstrukčních celků (základy, svislé a vodorovné konstrukce, schodiště, obvodové a střešní pláště, požadavky stavební fyziky, statické řešení konstrukcí, požární bezpečnost staveb).

Doporučené volitelné složky programu

Aplikace teoretických poznatků z předchozího studia stavebního inženýrství, architektonických a stavitelských znalosti při návrhu stavební konstrukce. Předpokladem je absolvování povinně volitelného předmětu CH08 Diplomový seminář ve 2. pololetí 1. ročníku magisterského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka spočívá ve vedení studenta k samostatné práci na základě konzultací a k obhajobě návrhů řešení podle pokynů vyučujícího.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet na základě pravidelných konzultací a vypracování zadaných příloh.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Student během semestru kompletuje dosažené teoretické znalosti a řeší dokumentaci pro provedení stavby u konkrétního případu stavebního objektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Návrh dispozice stavby M 1:200, volba konstrukčního systému, modulová koordinace
4.-5. Půdorysy podlaží, M 1:100
6. Řezy, M 1:100
7. Konstrukce zastřešení, M :100, Pohledy, M 1:100
8. Detaily
9. Technická zpráva, Situace, M 1:200
10. Klasifikace