Detail předmětu

Konstrukční detail

FAST-CH005Ak. rok: 2018/2019

Konstrukční detail tvoří základní vztah mezi architekturou a konstrukcí. Strukturou je zde konstrukce, jejíž jednotlivé díly a prvky jsou upraveny do celku, respektujícího jak statická, tak i architektonická hlediska komplexně i v detailu. Pro celkové působení díla je tato skutečnost rozhodující. Detail je propojen s konstrukcí řadou funkčních vazeb. K funkčním vztahům patří: působení vnitřních a vnějších vlivů prostředí na stavbu, funkčnost a výtvarný záměr, statika a dynamika konstrukce, optimální energetická náročnost, vzájemné vztahy detailu a celku, technologie a proveditelnost, funkčnost, provozní spolehlivost a ekonomika.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Hlavním výsledkem výuky předmětu by měla být schopnost studenta řešit stavební detaily v širších souvislostech (proveditelnost, konstrukční správnost, pevnostní stabilita, stavebně fyzikální problémy, atp.) tak, aby konstrukčně správné a mohly tak být dlouhodobě funkční.

Prerekvizity

Teorie konstrukcí pozemních staveb, zakreslování stavebních konstrukcí dle platných norem. Technické a typologické zásady návrhu stavby a jednotlivých konstrukčních celků. Orientace v předpisech: Stavební zákon + prováděcí vyhlášky, ČSN, DIN, ISO, EN.

Korekvizity

Stavebně fyzikální problematika, pevnostní a statické charakteristiky, materiálové charakteristiky, konstrukční návaznosti a řešení, problematika zakládání staveb a zastřešení budov.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zadání jednotlivých detailů, následně samostatná tvorba a konzultace vybraných detailů. Prezentace vypracovaných detailů studijnímu kolektivu a jejich vzájemné oponování. Prezentace seminární práce na zadané téma. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je nezbytné absolvovat aktivní účast ve cvičení, průběžné konzultace a povinné prezentace výstupů studenta. Odevzdání jednotlivých elaborátů (výkresů) podle stanoveného harmonogramu cvičení, odevzdání všech elaborátů v předepsané formě v daném termínu. Pro absolvování zkoušky je nezbytné udělení zápočtu ze cvičení, z písemné části zkoušky získat více než 60% bodů a úspěšně složit ústní zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Konstrukční – stavebně architektonický detail se v rozhodující míře podílí na celkové úrovni stavby. Student pod vedením učitele řeší konstrukční detaily z konkrétní projektové dokumentace a zpracovává seminární práci na dané téma. Nedílnou součástí práce je veřejná obhajoba zvoleného technického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání 3 vybraných detailů a seminární práce,
2. Konzultace detailů a seminární práce
3. Konzultace detailů a seminární práce
4. Konzultace detailů a seminární práce
5. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace
6. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace
7. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace
8. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace
9. Prezentace vybraných detailů a seminární práce
10. Udělení zápočtu