Detail předmětu

Diplomový seminář (K-GTN)

FAST-CF056Ak. rok: 2018/2019

Seminář je zaměřen k vypracování diplomové práce.
Komplexní předdiplomový projekt, stabilitní problémy u geotechnických staveb, návrh a realizace ve velmi složitých geotechnických podmínkách, volba technologického postupu, optimalizace.
Speciální problémy řešení diplomového projektu, stavební a provozní stádia, identifikace faktorů ovlivňujících spolupůsobení konstrukce a prostředí, koncepce řešení, alternativy, vyšetření definitivního stavu, práce se studijní literaturou, zpracování zadaných tématických okruhů, semináře k aktuálním problémům zakládání staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Během kurzu se studenti naučí využívat teoretické znalosti získané v předchozích letech k řešení složitějších geotechnických úloh. Studenti se naučí komplexně řešit praktické úkoly geotechniky včetně rozboru úlohy, studijní literatury a norem, vytvoření geotechnického profilu, určení vstupních dat, zatížení, vytvoření výpočtového modelu, posouzení výsledků.

Prerekvizity

Vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí, zakládání staveb, podzemních staveb, výpočetních programů v geotechnice.

Korekvizity

Rizika při zakládání objektů, rizika při provádění pažení hlubokých stavebních jam, nové technologie speciálního zakládání, environmentální geotechnika, výpočetní metody v geotechnice.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zadané téma je cvičeno na diplomovém projektu, zahrnujícím jednotlivě probírané části. Část cvičení probíhá v PC učebně - aplikace softwaru pro řešení úlohy. Práce na projektu probíhá individuálně. Diplomový projekt je zakončen ústní prezentací.
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je vypracování komplexního diplomového projektu a splnění docházky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Během kurzu se studenti naučí využívat teoretické znalosti získané v předchozích letech k řešení složitějších geotechnických úloh. Studenti se naučí komplexně řešit praktické úkoly geotechniky včetně rozboru úlohy, studijní literatury a norem, vytvoření geotechnického profilu, určení vstupních dat, zatížení, vytvoření výpočtového modelu, posouzení výsledků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do komplexního diplomového projektu. Zadání individuálního projektu.
2.-4. Koncepce řešení, varianty konstrukčního řešení, předběžné statické výpočty.
5.-8. Práce na zadání v součinnosti s učitelem. Individuální konzultace.
9. Prezentace projektu.
10. Prezentace projektu. Závěr. Zápočet.