Detail předmětu

Diplomový seminář (M)

FAST-CJ008Ak. rok: 2018/2019

V diplomovém semináři se studenti metodicky a odborně připravují na komplexní řešení zadaných témat svých diplomových prací. Postupy zpracování informací odborné literatury. Kompletace a hodnocení měřených dat, metodika zpracování teoretické a experimentální části diplomové práce. Interpretace a diskuse výsledků, validace.
V dalším časovém průběhu jsou individuálně vyhodnocovány výsledky s uplatněním publikovaných poznatků pracoviště, z domácí a zahraniční literatury, stejně tak jejich zpracování podle pokynů vedoucích diplomových prací. Pro sjednocení požadavků vedení ústavu na obsahovou úroveň a formální zpracování prací jsou ze strany vedení semináře organizovány konzultace. Jsou řešeny dále problémy technického zajištění případných opakování zkoušek a mimořádných situací v dokončovacích fázích diplomových prací, včetně mimořádných konzultací interních a zejména externích. Jsou řešeny organizační otázky spojené s cestami studentů mimo fakultu do výrobních a ostatních organizací. Jsou organizačně zabezpečeni konsultanti a zpracovatelé externích oponentních posudků.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti související s problematikou zadané diplomové práce. Získávají informace z odborné literatury, studují tuzemské i zahraniční publikace. Seznámí se s technickými parametry laboratorních zařízení, naučí se pracovat se speciálními přístroji. Naučí se provádět samostatně experimentální práce (navrhnout a vyrobit zkušební tělesa, provést komplex zkoušek fyzikálně mechanických a fyzikálně chemických vlastností), získané výsledky vyhodnotit a navrhnout další postup prací.

Prerekvizity

Metodické postupy zpracování dat, interpretace výsledků, aplikační SW produkty pro grafické práce.

Korekvizity

Znalosti z oblasti laboratorního zkoušení stavebních hmot a dílců.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti pracují individuálně pod odborným vedením vedoucího diplomové práce. Téma diplomové práce může být součástí řešení výzkumného projektu či grantu.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení diplomové práce zpracované nejméně na 90 %.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti, související s problematikou zadané diplomové práce. Získávají informace z odborné literatury, studují tuzemské i zahraniční publikace. Seznámí se s technickými parametry laboratorních zařízení, naučí se pracovat se specielními přístroji. Naučí se provádět samostatně experimentální práce (navrhnout a vyrobit zkušební tělesa, provést komplex zkoušek fyzikálně mechanických a fyzikálně chemických vlastností), získané výsledky vyhodnotit a navrhnout další postup prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vyhodnocení dosažených výsledků předmětu laboratorní zkoušky stavebních hmot a dílců s ohledem na zadání diplomové práce.
2. Postupy zpracování informací z odborné literatury jako základ teoretické části diplomové práce.
3. Metodika hodnocení dosažených výsledků experimentálních prací.
4. Posouzení korekcí experimentálních nebo metodických postupů práce.
5. Konsultace k postupům zpracování výsledků.
6. Samostatné konsultace k dosaženým výsledkům.
7. Samostatné konsultace k dosaženým výsledkům a dílčím závěrům.
8. Konsultace k výsledkům a závěrům, interní a příp.externí z praxe.
9. Vyhodnocování výsledků, konfrontace s publikacemi domácí a zahraniční literatury, diskuse.
10. Vyhodnocovány výsledky, diskuse výsledků.
11. Interpretace a diskuse výsledků.
12. Validace výsledků.
13. Metodika zpracování teoretické a experimentální části práce. Metodika kompletace diplomové práce.