Detail předmětu

Vybrané statě ze stokování a ČOV

FAST-CP056Ak. rok: 2018/2019

Předmětu seznamuje studenty s vybranou problematikou odvodnění a čištění odpadních vod z urbanizovaných celků. Předmět souvisí s širší problematikou řešenou v předmětu Stokování a čištění odpadních vod. Navazuj na obecné předměty řešené v základní fázi studia, zejména předměty hydraulika a hydrologie.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student získá následující oborové znalosti a dovednosti: navrhování podtlakové a tlakové kanalizace, návrh čerpací technika ve stokových sítích, znalosti v oblasti energetické náročnosti kanalizačních sítí, metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě, moderní technologie používané v ČOV o velikosti 1-50 EO a v městských ČOV, znalosti v oblasti membránových procesů.

Prerekvizity

Hydrologie, hydroinformatika, hydraulika, stokování, čištění odpadních vod

Korekvizity

Provádění vodních staveb

Doporučené volitelné složky programu

Studium doporučených webových stránek. Studium národních a evropských norem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a video sekvencí z problematiky stokování a ČOV, poskytnutí vzorové projektové dokumentace, podélných profilů. LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

nepožaduje se

Osnovy výuky

1. Úvod
2. Navrhování podtlakové kanalizace.
3. Navrhování tlakové kanalizace. Způsoby dopravy odpadní vody - čerpací technika ve stokových sítích.
4. Energetická náročnost kanalizačních sítí.
5. Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě.
6. Moderní technologie používané v ČOV o velikosti 1-50 EO.
7. Moderní technologie používané v městských ČOV.
8. Membránové procesy.

Cíl

Cílem předmětu je souhrn veškerých aktuálních poznatků v oboru městského odvodnění s důrazem na vliv těchto zařízení na životní prostředí v souladu s platnou legislativou. Předmět přináší znalosti v oblasti plánování, návrhu, řízení či rekonstrukce stokových sítí a informace z oblasti hydroinformatiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod
2. Navrhování podtlakové kanalizace.
3. Navrhování tlakové kanalizace. Způsoby dopravy odpadní vody - čerpací technika ve stokových sítích.
4. Energetická náročnost kanalizačních sítí.
5. Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě.
6. Moderní technologie používané v ČOV o velikosti 1-50 EO.
7. Moderní technologie používané v městských ČOV.
8. Membránové procesy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod
2. Návrh venkovní podtlakové stokové sítě.
3. Návrh čerpací stanice.
4. Návrh podtlakové stanice / tlakové kanalizace.
5. Návrh DČOV.
6. Návrh vybrané části ČOV.
7. Návrh membrány.
8. Zápočet.