Detail předmětu

Procesy čištění odpadních vod

FAST-CC053Ak. rok: 2018/2019

Druhy odpadních vod dle jejich původu, extrakce, stripování, čiření, adsorpce, srážecí procesy, neutralizace, odlučování lehkých částic, dělicí metody na principu polopropustných membrán, filtrace, pokročilé oxidační procesy

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu by měl student získat znalosti o základních procesech čištění odpadních vod. Osvojí si nejen teoretické, ale i praktické dovednosti. Studenti se seznámí s rozdělením odpadních vod a procesy čištění využívanými v praxi. Rozšíří si a ucelí znalosti nabyté v předmětech z předchozích semestrů.

Prerekvizity

Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, charakteristika složení vod, plyny ve vodách, pH, neutralizační kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha, tvrdost vody, životní podmínky mikroorganizmů ve vodách, biochemické procesy ve vodách, přirozené způsoby čištění odpadních vod, anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování

Korekvizity

žádné

Doporučené volitelné složky programu

žádné

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělávací činnost v tomto předmětu je určena klasickým schématem, ale také pomocí LMS Moodle. Je rozdělena na část teoretickou, což jsou přednášky. A praktickou část představují laboratorní praktická cvičení. Součástí cvičení jsou i výpočty příkladů souvisejících se cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí absolvovat cvičení z tohoto předmětu a odevzdat protokoly z jednotlivých laboratorních cvičení. Na konci semestru musí absolvovat písemný zápočtový test, vycházející z nabytých znalostí během cvičení a po té složit zkoušku v rozsahu znalostí získaných na přednáškách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Druhy odpadních vod, dle původu
Extrakce
Stripování
Čiření
Adsorpce
Srážecí procesy
Neutralizace
Odlučování lehkých částic
Dělicí metody na principu polopropustných membrán
Pokročilé oxidační procesy

Cíl

Cílem předmětu je získat znalosti o funkci a využití chemických a fyzikálně chemických procesů při čištění odpadních vod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Druhy odpadních vod, dle původu
Extrakce
Stripování
Čiření
Adsorpce
Srážecí procesy
Neutralizace
Odlučování lehkých částic
Dělicí metody na principu polopropustných membrán
Pokročilé oxidační procesy

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní hodina, bezpečnost a organizace práce v laboratoři, počítání příkladů
Stripování amoniaku
Čiření organickým koagulantem
Adsorpce na aktivní uhlí
Odlučování nepolárních extrahovatelných látek
Odstraňování mědi cementací
Oxygenační kapacita aerační nádrže
Srážení kyanidů síranem železnatým
Stanovení rychlosti volné sedimentace kalu, Kalový index
Stanovení filtrační rychlosti suspenze, zápočtový test