Detail předmětu

Hydrobiologie a ekotoxikologie

FAST-CC001Ak. rok: 2018/2019

Základní hydrobiologické pojmy, biologie stojatých a tekoucích vod, procesy samočištění v povrchových vodách, eutrofizace, hodnocení saprobity povrchových vod, biologie podzemních vod, biologické indikátory znečištění.

Základní ekotoxikologické pojmy, typy toxického účinku, faktory ovlivňující toxicitu, toxikologické vlastnosti vybraných sloučenin, problematika xenobiotik, monitoring životního prostředí, ekotoxikologické biotesty, související legislativa.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti ze systému a biologie vodních organismů, jejich ekologických interakcí ve vodním prostředí i v terestrických ekosystémech. Součástí předmětu je aplikovaná hydrobiologie a ekotoxikologie.

Teoretická část předmětu umožňuje studentům podrobné seznámení se současnými poznatky o struktuře, vlastnostech a funkcích vodních ekosystémů (vodní nádrže, toky). Vedle studia abiotických faktorů jednotlivých typů vodních biotopů se studenti seznámí s biologií vodních organismů včetně a také se základními hydrobiologickými metodami.

Praktická část studia je věnována laboratorním cvičením, v nichž studenti realizují ekotoxikologické biotesty využívané v praxi. Součástí praktické výuky jsou terénní cvičení.

Předmět je určen pro studenty oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Jeho absolvování zvyšuje možnosti uplatnění absolventů ve vodohospodářské praxi – úpravny vod, čistírny odpadních vod, správy povodí a vodních toků, ve výzkumných ústavech, na vysokých školách, v systému státní správy.

Prerekvizity

Obecné znalosti biologie Schopnost vykonávat laboratorní činnost Schopnost vyhodnotit laboratorní výsledky: zapsat protokol o činnosti, matematicky zpracovat výsledky měření

Korekvizity

Žádné.

Doporučené volitelné složky programu

Žádné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Základními výukovými metodami jsou přednášky a laboratorní cvičení. V laboratorních cvičeních je část cvičení zaměřena na výpočty, část na praktickou výuku - praktické využití testů testů toxicity, jejich vyhodnocení a interpretace.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování studia je nutné, aby se student aktivně zúčastnil laboratorních cvičení a zpracoval z nich protokoly. V souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně je student povinen úspěšně absolvovat zápočtový test.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní hydrobiologické a ekologické pojmy.
2. Hydrobiologie stojatých a tekoucích vod, samočištění.
3. Klasifikace vod podle trofie.
4. Saprobní systém hodnocení kvality povrchových vod.
5. Biologie podzemních vod.
6. Biologické indikátory znečištění.
7. Základní ekotoxikologické pojmy, druhy toxicity, faktory ovlivňující toxicitu.
8. Prioritní polutanty v prostředí.
9. Působení xenobiotik na organismy.
10. Odběr a příprava reprezentativních vzorků, faktory ovlivňující výsledky testů.
11. Ekotoxikologické biotesty.
12. Způsoby hodnocení testů toxicity, interpretace výsledků.
13. Legislativa. Seznámení s vybranými ekotoxikologickými biotesty pomocí audiovizuální techniky.

Cíl

Vybrané kapitoly z hydrobiologie a vodní ekotoxikologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní hydrobiologické a ekologické pojmy.
2. Hydrobiologie stojatých a tekoucích vod, samočištění.
3. Klasifikace vod podle trofie.
4. Saprobní systém hodnocení kvality povrchových vod.
5. Biologie podzemních vod.
6. Biologické indikátory znečištění.
7. Základní ekotoxikologické pojmy, druhy toxicity, faktory ovlivňující toxicitu.
8. Prioritní polutanty v prostředí.
9. Působení xenobiotik na organismy.
10. Odběr a příprava reprezentativních vzorků, faktory ovlivňující výsledky testů.
11. Ekotoxikologické biotesty.
12. Způsoby hodnocení testů toxicity, interpretace výsledků.
13. Legislativa. Seznámení s vybranými ekotoxikologickými biotesty pomocí audiovizuální techniky.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Školení o bezpečnosti. Terénní a experimentální zápisy, odběrový protokol.
2. Mikroskopie - příprava preparátu a mikroskopické pozorování. Zpracování pozorování do protokolu.
3. Ekotoxikologický biotest - využití Hořčice bílé Sinapis alba.
4. Ekotoxikologický biotest - využití Okřehku menšího Lemna minor.
5. Metody odběru vzorků vody a sedimentu.
6. Antropogenně ovlivněné stojaté, tekoucí vody.