Detail předmětu

Stokování a čištění odpadních vod

FAST-BP002Ak. rok: 2018/2019

Předmět se zabývá odvodňováním urbanizovaných celků v návaznosti na hydrologické, hydraulické a další aspekty – především stavebně - technologické problémy výstavby stokových sítí. Materiály stokových sítí. Spolehlivost a řízení stokových systémů. Základní normativní podklady navrhování, posuzování a řízení odvodnění urbanizovaných celků. Příprava absolventů předmětu je zaměřena na práci v širší oblasti (tedy příprava posluchače pro oblasti projektové činnosti, výstavby, legislativy, inženýrské činnosti) vodního hospodářství.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student získá schopnost orientace v technologických procesech čištění odpadních vod, navrhovat čistírny odpadních vod, provádět výpočty množství a jakosti odpadních vod a návrh dimenzí základních technologických uzlů, navrhovat profily stokové sítě včetně trubního materiálu, schopnost orientovat se a pracovat s projektovou dokumentací stokových sítí a čistíren odpadních vod.

Prerekvizity

Chemie a technologie vody, Hydrologie, Hydraulika, Navrhování stavebních konstrukcí.

Korekvizity

Technologie používané pro úpravu vody

Doporučené volitelné složky programu

Studium doporučených webových stránek výrobců a dodavatelů technologií čištění odpadních vod, trubních materiálů, tvarovek a armatur.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a videosekvencí z reálných objektů ČOV, poskytnutí vzorové projektové dokumentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj oboru stokování, městské odvodnění, základní pojmy, legislativa.
2. Stokové soustavy a způsoby dopravy odpadních vod.
3. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch.
4. Hydraulika stokových sítí, odlehčovací komory, generely odvodnění.
5. Stokové sítě a kanalizační přípojky. Hospodaření s dešťovými vodami.
6. Objekty na stokových sítích. Strategie ochrany vodních toků.
7. Exkurze na ČOV Modřice.
8. Vývoj, historie, dimenzování ČOV a MČOV. Mechanické a chemické čištění odpadních vod.
9. Biologické čištění odpadních vod, aktivační proces.
10. Moderní metody odstraňování sloučenin dusíku a fosforu.
11. Aerace a separace aktivovaného kalu. Systémy s biomasou přisedlou.
12. Kalové hospodářství ČOV, finální likvidace kalu.
13. Anaerobní čištění odpadních vod.

Cíl

Odvádění odpadních vod z urbanizovaného území, základy navrhovani a provozovaní stokových sítí, technologický a hydraulický výpočet ČOV, používané technologie čištění odpadních vod a zpracování kalů, postup intenzifikace ČOV, základy provozu ČOV

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj oboru stokování, městské odvodnění, základní pojmy, legislativa.
2. Stokové soustavy a způsoby dopravy odpadních vod.
3. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch.
4. Hydraulika stokových sítí, odlehčovací komory, generely odvodnění.
5. Stokové sítě a kanalizační přípojky. Hospodaření s dešťovými vodami.
6. Objekty na stokových sítích. Strategie ochrany vodních toků.
7. Exkurze na ČOV Modřice.
8. Vývoj, historie, dimenzování ČOV a MČOV. Mechanické a chemické čištění odpadních vod.
9. Biologické čištění odpadních vod, aktivační proces.
10. Moderní metody odstraňování sloučenin dusíku a fosforu.
11. Aerace a separace aktivovaného kalu. Systémy s biomasou přisedlou.
12. Kalové hospodářství ČOV, finální likvidace kalu.
13. Anaerobní čištění odpadních vod.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Stokování
1. Hydraulický výpočet proudění v kruhovém profilu
2. Dimenzování stokových sítí
3. Návrh trasy stokové sítě, hydrotechnická situace, výpočet odtoku splaškové odpadní vody z urbanizovaného území
4. Návrh dimenzí potrubí stokové sítě racionální metodou
5. Podélný profil stoky

Čištění odpadních vod
6. Průtoky na ČOV, základní schémata ČOV
7. Mechanické předčištění - česle
8. Mechanické předčištění - lapák písku
9. Mechanické čištění - usazovací nádrž
10. Biologický stupeň - aktivační nádrž
11. Biologické čištění - dosazovací nádrž
12. Kalové hospodářství - produkce kalu
13. Zápočet