Detail předmětu

Stabilita a revitalizace koryt vodních toků

FAST-DR75Ak. rok: 2018/2019

Přirozená korytotvorná činnost vodních toků, odezva přirozených toků na provedené zásahy. Vznik, vlastnosti a transport splavenin. Vliv splavenin v toku na změny drsnosti. Deformace jednotlivých částí přirozených i upravených koryt vodních toků při proudění.
Revitalizace vodních toků je jednou z možností nápravy nevhodných úprav provedených v minulosti, ale také realizace vhodné úpravy koryta (nádrže) po ekologické havárii, přírodní katastrofě apod.
Revitalizované - "znovuoživené" koryto říčního toku by se mělo co nejvíce podobat korytu přirozenému. Zde je zásadní rozdíl mezi revitalizací a soustavnou úpravou toku.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Prerekvizity

Říční hydraulika - matematické modely proudění, mechanicko-fyzikální vlastnosti zemních materiálů, základní biologie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní informace a pojmy z oblasti ekologie, biologie, dendrologie a fytocenologie.
2 - 4. Výběr lokality pro vytvoření projektu revitalizace, získání podkladů
5 - 8. Osobní prohlídka dané lokality, doplnění podkladů na místě, posouzení stávajícího stavu - metoda Stanovení indexu QBR, metoda Šlezingr-Úradníček 2002.
9 - 12. Vypracování návrhu revitalizace, včetně posouzení hydraulických charakteristik a návrhu břehové vegetace.
13. Odevzdání práce

Cíl

Hodnocení stability koryt vodních toků jako ekologické páteře území.
Fyzikální základy, teoretické podklady a teoreticko-empirické výpočtové vztahy.
Seznámení s důležitostí revitalizací, jako jednou z možností obnovy všech základních funkcí říčního koryta po nevhodné úpravě v minulosti, či živelné katastrofě, získání schopnosti samostatně vypracovat projekt revitalizace vodního toku či nádrže.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní informace a pojmy z oblasti ekologie, biologie, dendrologie a fytocenologie.
2 - 4. Výběr lokality pro vytvoření projektu revitalizace, získání podkladů
5 - 8. Osobní prohlídka dané lokality, doplnění podkladů na místě, posouzení stávajícího stavu - metoda Stanovení indexu QBR, metoda Šlezingr-Úradníček 2002.
9 - 12. Vypracování návrhu revitalizace, včetně posouzení hydraulických charakteristik a návrhu břehové vegetace.
13. Odevzdání práce