Detail předmětu

Ovládání rizika elektrotechnických zařízení

FEKT-MPC-OREAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku identifikace, analýzy, hodnocení a snižování rizika s důrazem na elektrotechnická zařízení s cílem řešení nastalých krizových situací, analýzy dat a jejich zpracování, zavádění a operativní řízení procesů, hodnocení a řízení bezpečnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen orientovat se v pojmech, postupech a metodách řízení rizik. Dokáže aplikovat vhodným způsobem metody analýzy rizika a vyhodnotit tak hrozby spojené s provozem a zaváděním nových elektrotechnických zařízení do provozu, společně s návrhem vhodných opatření pro zajištění bezpečnosti těchto zařízení.

Prerekvizity

Základní znalosti matematiky a fyziky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení bude v souladu se studijním a zkušebním řádem VUT v Brně.

Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky rizik
2. Management rizik
3. Přístupy a metody analýzy rizika vzniku nežádoucích událostí
4. Analýza průběhu nastalých nežádoucích událostí a tvorba scénářů rizik
5. Uplatňování preventivních a nápravných opatření
6. Identifikace a prevence vysoce nepravděpodobných jevů
7. Monitoring hrozeb a rizik
8. Hodnocení a stanovení míry rizika
9. Systémový přístup hodnocení řízení bezpečnosti elektrotechnických zařízení
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s elektrotechnickými zařízeními
11. Řízení rizik projektů
12. Operativní řízení procesů
13. Bezpečnost a ochrana informací

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností aplikace přístupů a metod inženýrství a managementu rizik, které jsou nezbytné pro posuzování, zjišťování rizik elektrotechnických zařízení a navrhování vhodných bezpečnostních opatření.

Základní literatura

TICHÝ, M. Ovládání rizika – analýza a management. Praha, C. H. Beck, 2006, 396 s. ISBN 80-7179-415-5
JANÍČEK, P. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Grada Publishing, Praha 2013. 584 s. ISBN 9788024741277
DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA. Grada Publishing 2009, 507 s.
ČSN EN 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik
ČSN EN 50 110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN EN 1050 Bezpečnost strojních zařízení – zásady pro stanovení rizikovosti

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-IBE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning