Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-MPC-MSBAk. rok: 2020/2021

Samostatná diplomová práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru BEI. Téma práce je zadáno na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být pokračováním tématu semestrálního projektu 2 v předchozím akademickém roce.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt -diplomovou práci,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit před odbornou komisí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student je veden vedoucím práce, pracuje samostatně a svou práci konzultuje. Předmět využívá e-learning (Moodle) pro formální pokyny k psaní závěrečné práce. Student odevzdává závěrečnou samostatnou práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuální diplomové práce. Navazuje na předmět Semestrální práce.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování diplomové práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BIO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor