Detail předmětu

Controlling

FP-coPAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na následující oblasti: controlling jako podsystém řízení podniku, cíle a funkce controllingu, operativní controlling, strategický controlling.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student dokáže vysvětlit úlohu controllingu a controllera v organizaci. Umí vysvětlit složitější postupy přiřazování nákladů a posoudit jejich výhody a nevýhody. Zná zásady pro sestavení podnikového výkazu, či prezentace o hospodaření. Umí využívat analýzy body zvratu a řešit problémy s poskytováním rabatu. Zvládne analyzovat odchylky od sestavených plánů.
Dovednosti: Student zvládne vícestupňové výpočty příspěvky ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku. Bude umět využívat analýzy bodu zvratu a řešit problémy s poskytováním rabatu. Zvládne analyzovat odchylky od sestavených plánů. Z výsledků své analýzy dokáže student sestavit zprávu o ekonomických výsledcích konkrétního vnitropodnikového útvaru.
Způsobilosti: Student se orientuje v účetních výkazech, kalkulacích, umí ústně prezentovat výsledky své práce a nést odpovědnost za správnost svých výsledků.

Prerekvizity

Znalost řešení rovnic, výpočtů minima a maxima funkcí, grafického znázorňování různých funkcí v různých rastrech a souvislostí grafů s numerickým vyjádřením, znalost struktury a tvorby ročního plánu podniku včetně vazeb mezi jeho částmi, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů produktů, informačního systému podniku, manažerských funkcí.

Doporučená nebo povinná literatura

ŽIŽLAVSKÝ, O. Controlling. Studijní text. Brno: Cerm, 2014. s. 1-112. ISBN: 978-80-214-4857-5. (CS)
KONEČNÝ, M. Controlling – příklady praktických problémů k řešení. 2012. (CS)
ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. 2012. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. Překlad Jaroslav Rubáš. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, xiv, 381 s. ISBN 978-80-7357-918-0. (CS)
MERCHANT, Kenneth A a Wim A VAN DER STEDE. 2012. Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives. 3rd ed. New York: Financial Times/Prentice Hall, 815 p. ISBN 02-737-3761-9. (EN)
HORVATH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu: cesta k účinnému controllingu. 2004. 1. české vyd. Praha: Profess Consulting, 288 s. Poradce controllingu. ISBN 80-725-9002-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Přednáška kombinující teorii a ilustrativní řešené příklady.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro udělení zápočtu:
a) Aktivní účast na cvičeních, individuální hodnocení učitelem (max. 10 bodů) – výpočet příkladů (zadání v e-learningu), prezentace postupu řešení a výsledků.
b) 2 zápočtové testy v předem určených termínech. Každý test bude mít 2 příklady, maximum zkaždého testu je 10 bodů. K úspěšnému absolvování testu je potřeba získat alespoň 60 %, tj. 6 bodů. Z každého testu je možný jeden opravný termín.
c) Studentovi bude udělen zápočet, když bude mít alespoň 60 % z celkového možného počtu bodů z cvičení (max. 30 bodů) a zároveň z každého testu získá alespoň 60 %, tj. 2*6 bodů. Hodnocení ze cvičení vstupuje do celkového hodnocení předmětu s vahou 30 %.

Požadavky ke zkoušce:
Znalosti jsou ověřovány zkouškou, která má písemnou formu. Ke zkoušce jsou připuštěni pouze studenti, kteří jsou ke zkoušce přihlášení v IS a mají zapsán zápočet. Zkouška se skládá z 1 teoretické otázky a 1 případové studie nebo 2 teoretických otázek. Čas na vypracování zkoušky je 45 minut. U zkoušky je možné získat max. 70 bodů. Výsledné hodnocení předmětu je součtem bodového hodnocení ze cvičení a zkoušky. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné odpovědi i nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Podstata a úkoly controllingu. Operativní plánování. Systémy kalkulací nákladů. Analýza odchylek, zpráva controllera, řízení nápravných opatření. Moderní systémy kalkulací. Strategický controlling (nutnost a zvláštnosti). Víceleté plánování, analýza a kontrola, stálé řízení potenciálu. Controlling rizik. Controlling výzkumu a vývoje. Integrace Balanced Scorecard do systému controllingu.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je seznámit se s controllingem jako podsystémem řízení podniku, s ekonomickým řízením činností v podniku zaměřeným na dosažení podnikatelských záměrů, s funkcemi controllingu a s jeho základními oblastmi, se základními nástroji operativního controllingu a strategického controllingu, se základy finančního controllingu a controllingu výzkumu a vývoje.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na rozvrhované výuce včetně zápočtových testů je povinná. Kontroluje se testy a prezenční listinou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

    obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
    obor MGR-UFRP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor