Detail předmětu

Softwarové právo

FEKT-ZSPRAk. rok: 2018/2019

Pojem a struktura softwarového práva, instituty ochrany software autorským právem, právní aspekty různých forem tvorby software, pojem, struktura a typické formy licenční kontraktace, typická ujednání v licenčních smlouvách, odpovědnost za vady software, ochrana databází právy sui generis.

Zajišťuje ústav

Přírodovědecká fakulta (PrF MU)

Výsledky učení předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen v mezinárodních souvislostech chápat systém a strukturu právní ochrany software a prakticky aplikovat autorskoprávní instituty ochrany počítačových programů. Student se bude orientovat v problematice uzavírání licenčních smluv na software a bude schopen zhodnotit platnost a praktické důsledky užití běžných smluvních konstrukcí. Vedle toho bude student schopen prakticky aplikovat ochranu databází právy sui generis.

Prerekvizity

Předmět je co do obsahu relativně nezávislý na ostatních částech studijního programu – nemá tedy žádné prerekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

Jansa, L., Otevřel, P. Softwarové právo, Brno: Computer Press, 2011, 344 s., EAN 9788025134580.
Maisner, M. a kol. Základy softwarového práva. Praha: Wolters Kluwer, 2011, 356 s., ISBN 978-80-7357-638-7

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a samostudia za užití distanční studijní opory (materiálů v interaktivní studijní osnově v IS MUNI).

Způsob a kritéria hodnocení

Průběh studia je hodnocen na základě interaktivních plnění v IS MUNI. Interaktivní plnění jsou celkem tři, k úspěšnému absolvování musí student úspěšně dokončit alespoň dvě.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova:
1. Systém českého, evropského a mezinárodního práva duševního vlastnictví
2. Pojem software a počítačového programu, software jako dílo – srovnání české, evropské a zahraniční právní úpravy
3. Software jako patentovatelný objev
4. Licenční smlouvy na software I – základy užití nástrojů elektronické kontraktace, distanční smlouvy, adhezní smlouvy, ochrana spotřebitele
5. Licenční smlouvy na software II – typická ujednání v různých typech licenčních smluv, zvláštní klauzule, rozhodné právo
6. Právní aspekty tvorby software se zaměřením na tvorbu software na zakázku a tvorbu software jako zaměstnaneckého díla
7. Odpovědnost za vady software
8. Pojem a právní kvalifikace veřejných licencí, fenomén Free and Open Software
9. Právní aspekty fungování cloudových řešení typu Software as a Service (SaaS)
10. Specifické formy využití software v právní praxi – elektronický agent, automatizovaný systém pro řešení sporů apod.
11. Zneužití dominantního postavení, zneužití tržní moci a zneužití lock-in efektů na trhu software
12. Pojem a podstata práv sui generis
13. Případové studie komplexních problémových situací vznikajících při právní ochrany software

Cíl

Cílem předmětu je podrobně analyzovat a řešit právní problémy vznikající při vývoji a užití software se zaměřením na právní ochranu počítačových programů a ochranu databází právy sui generis. Kurs rozebere problematiku ochrany software autorským právem a problémově se bude věnovat běžným situacím zaměstnanecké nebo zakázkové tvorby software. Rovněž budou analyzovány typické formy licenční kontraktace a forem užití software v běžné právní praxi. Specifickou součástí tohoto předmětu bude též výklad k právům sui generis k databázím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IBEP-TZ bakalářský

    obor TZ-IBP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný