Detail předmětu

Praktikum z analýzy vody

FCH-BCO_AVO_PAk. rok: 2018/2019

Stanovení základních fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti pitné vody, zhodnocení naměřených parametrů s platnou legislativou (pH, organoleptické vlastnosti, základní chemické ukazatele). Analýza ostatních typů vod - povrchová voda, podzemní voda, minerální voda a odpadní voda. Stanovení anorganických a organických látek přítomných ve vodách. Při stanovení budou využity základní instrumentální metody a metody mobilní analytiky.

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu zvýší kompetence studentů následovně:

1. Získají základní praktické znalosti o analytické chemii vody potřebné pro další navazující předměty, např. technologie vody, speciální vodárenská technologie, apod.
2. Budou se prakticky orientovat ve vybraných analytických technikách a postupech.
3. Prakticky si ověří použití norem ČSN a práci s nimy.
4. Studenti budou zvládat všechny potřebné výpočty a budou ovládat vyhodnocení analytických výsledků získaných jednotlivými analýzami.

Prerekvizity

Teoretické a praktické znalosti z oboru analytické chemie. Znalost základních výpočtů v analytické chemii. Znalost vyhodnocování a zpracování analytických dat.

Doporučená nebo povinná literatura

Horáková M. a kol. : Analytika vody, VŠCHT, Praha 2007 (CS)
Pitter, P. : Hydrochemie, VŠCHT, Praha 2009 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet
Podmínka udělení:
-absolvování všech úloh praktika, odevzdání všech výsledků a protokolů v požadované kvalitě

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do praktika, bezpečnost práce, metodika práce v analytické laboratoři.
2. Stanovení organoleptických vlastností v různých typech vod, měření fyzikálních ukazatelů (pH, vodivost, tvrdost, alkalita a acidita).
3. Stanovení BSK.
4. Stanovení CHSK (CHSK Mn, CHSK Cr).
5. Měření absorbancí a absorpčních spekter, měření turbidity.
6. Stanovení barvy povrchových vod s obsahem huminových látek.
7. Spektrofotometrické stanovení základních kationtů ve vodách (železo, mangan, hliník, amonné ionty).
8. Spektrofotometrické stanovení základních aniontů ve vodách (dusičnany, dusitany, fosforečnany, chloridy, fluoridy).
9. Stanovení kovů alkalických zemin emisní plamenovou spektrometrií.
10. Stanovení rizikových prvků ve vodách.
11. Praktické využití screeningových metod mobilní analytiky.
12. Analýza vlastního neznámého vzorku pitné nebo povrchové vody.

Cíl

Cílem Praktika z analýzy vody je prakticky seznámit studenty s vybranými analytickými metodami, používanými v praxi při rozboru vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zpracování protokolů k daným úlohám, ověřování znalosti v průběhu praktik, analýza vlastního vzorku vody, hodnocení výsledků analýz s ohledem na platnou legislativu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor