Detail předmětu

Polymerní materiály

FCH-BCO_POMAk. rok: 2018/2019

Kurz je zaměřena na výrobu, vlastnosti, zpracování a aplikaci polymerních materiálů v technické praxi. Shrnuje poznatky o chemické vazbě a stuktuře polymerů, modifikacích polymerů, kopolymerizačních a postpolymeračních (analogických) reakcích a funkčních polymerech. Zabývá se vzájemným vztahem mezi strukturou a chemickými vlastnostmi polymerů, mezi strukturou a elektrickými a optickými vlastnostmi polymerů, rozpustností polymerů. Aditivací a vyztužováním polymerů: plastifikátory, plniva a výztuže, slitiny a směsi, antioxidanty, termickými a UV stabilizátory, retardéry hoření, barvivy, nadouvadly, síťovadly, lubrikanty, antistatickými činidly a optickými zjasňovači.

Výsledky učení předmětu

Znalost základních vlastností, struktury a aplikačních možností polymerních materiálů při jejich použití v technické praxi. Přehled přísad používaných k formulaci polymerních materiálů požadovaných vlastností.

Prerekvizity

Makromolekulární chemie

Doporučená nebo povinná literatura

Mleziva J., Šňupárek J., Polymery-výroba, struktura, vlastnosti a použití, Praha 2000 (CS)
Brydson J.A., Plastics Materials, Elsevier 1999 (EN)
Brazel Ch. S., Rosen S.L., Fundamental Principles of Polymeric Materials, Wiley 2012, ISBN 9780470505427 (EN)
Sperling L.H., Introduction to Physical Polymer Science, Wiley 2006, ISBN: 13 978-0-471-70606-9 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má dvě části, písemnou 30 min a ústní 30 minut. Je třeba získat v obou částech hodnocení lepší než 50 %. Po úspěšném složení písemné zkoušky ji není třeba v případě neúspěšné ústní zkoušky znovu opakovat. Výsledná známka je určena podle aritmetického průměru procentuelní úspěšnosti obou částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historický vývoj plastových materiálů, přírodní plasty a jejich modifikace, rozvoj vinylových polymerů, termoplasty a termosety. Názvosloví polymerů.
2. Vztah mezi strukturou a chemickými vlastnostmi. Rozpustnost polymerů, chemická reaktivita, degradace, síťování, stárnutí a vliv povětrnosti, difúze a permeabilita, toxicita, hořlavost.
3. Vztah mezi strukturou, elektrickými a optickými vlastnostmi plastů. Dielektrická konstanta, elektricky vodivé polymery. Optické vlastnosti polymerů.
4. Aditivace plastů. Plniva, plastifikátory a změkčovadla, lubrikanty, stabilizátory, retardéry hoření, barviva, nadouvadla, síťovadla, UV-degradovatelná aditiva.
5. Polyetylén, příprava, vlastnosti, použití, zesíťovaný a chlorovaný polyethylén.
6. Polypropylén a ostatní alifatické polyolefiny. Kopolymery, dieny, kaučuky.
7. Halogen-vinylové polymery: PVC a PTFE. Ostatní vinylové polymery: PVAc, polyakryláty, styrenové plasty aj.
8. Polyamidy a polyimidy. Polyacetaly a příbuzné polymery. Polykarbonáty. Polymery s p-fenylénovou skupinou.
9. Celulóza a její deriváty.
10. Polyestery.
11. Termoplastické polyurethany.
12. Termicky odolné polymery.
13. Funkcionalizované polymery. Struktura, metody přípravy, vlastnosti.

Cíl

Student se seznámí s polymerními materiály z inženýrského pohledu a získá znalosti o vlastnostech a aplikačních možnostech jednotlivých polymerů, které mu budou užitečné v dalším studiu předmětů zaměřených na technologické zpracování a apllikace plastů, ale i na teoretické kurzy, např. fyzika polymerů. Kurz je zaměřen zejména na materiály s termoplastickou matricí. Doporučuje se v pokračování kurzem "Chemie a technologie polymerních materiálů", který je zaměřen na reaktoplastové polymerní materiály.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se účast na nepovinných přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor