Detail předmětu

Biochemie I

FCH-BCA_BCH1Ak. rok: 2018/2019

Složení živé hmoty, základní charakteristiky. Aminokyseliny, struktura a vlastnosti, peptidy, bílkoviny. Metody izolace a charakterizace bílkovin. Prostorová struktura biopolymerů. Klasifikace a funkce bílkovin. Sacharidy, glykoproteiny. Lipidy. Izoprenoidy. Biomembrány, membránový transport. Základy enzymologie. Enzymová kinetika. Mechanismy enzymové katalýzy. Regulace enzymové aktivity. Nukleové kyseliny. Aplikovaná biochemie.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu student získá základní přehled o sloožení živé hmoty a naučí se charakterizovat strukturu, vlastnosti a funkce základních skupin biomolekul: aminokyselin a bílkovin, jednoduchých a složených sacharidů, lipidů a nukleových kyselin. V rámci předmětu student dále získá základní znalost struktura a funkce biomembrán a typů membránového transportu. Dále bude ovládat základy enzymové katalýzy, kinetiky a mechanismy regulace enzymové aktivity. V rámci předmětu získá student základní přehled o metodách izolace a charakterizace biopolymerů a rovněž základní přehled aplikované biochemie včetně enzymového a genového inženýrství.

Prerekvizity

Znalost organické chemie v rozsahu vyučovaném na FCH; znalost základů fyzikální chemie.

Literatura

Alberts B. Bray G. a kol: Základy buněčné biologie. Espero Publishing, 2. vyd., Praha 2005 Alberts, B., Bray, D. a kol. : Základy buněčné biologie. 2.vyd., Espero Publishing, Liberec 2005. (CS)
Vodrážka Z. : Biochemie. Academia, Praha 1996. (CS)
Voet D., Voet J.G. : Biochemie. Victoria Publishing, Praha 1990. (CS)
Nelson D.L., Cox M.M. : Lehninger Biochemistry. W.H. Freemann and Co., New York 2007. (CS)
Karlson P. : Zaklady biochemie. Academia, Praha 1981. (CS)
Vodrážka Z. : Biochemie. Academia, Praha 1996. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně a cvičení - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.
Absolvování cvičení je povinné, výstupem a současně podmínkou ke zkoušce je 6 dílčích testů absolvovaných nejméně na 65%. Kombinovaní studenti mohou testy doplnit v průběhu zápočtového týdne.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky absolvování zkoušky:
a) absolvování cvičení - 6 dílčích testů; každý na minimálně 65%; bez absolvování cvičení nelze jít ke zkoušce
b) zkouška je ústní - student si vytáhne trojici otázek pokrývající celý rozsah učiva (otázky k dispozici v systému Moodle); prokáže přehled v chemické i metabolické části a logické propojení znalostí

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Látkové složení živé hmoty. Struktura buňky. Organizace biologických systémů.
Aminokyseliny. Peptidická vazba. Bílkoviny - struktura a stabilita, denaturace.
Metody izolace, purifikace a charakterizace biopolymerů .
Metody ke zjišťování struktury biomolekul a jejich změn.
Sacharidy - monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy, složené sacharidy.
Lipidy - struktura a klasifikace. Jednoduché a složené lipidy. Izoprenoidy.
Biomembrány - struktura a funkce. Membránový transport.
Enzymy a biokatalýza. Substrátová specifita. Koenzymy. Regulace enzymové aktivity. Stručné názvosloví enzymů.
Enzymová kinetika. Rovnice Michaelise a Mentenové. Inhibice. Analýza kinetických dat. Reakce se dvěma substráty.
Makroergické sloučeniny, základy bioenergetiky.
Nukleové kyseliny - typy, struktura DNA a RNA.
Nukleové kyseliny - funkce v organismu, genetický kód.
Aplikovaná biochemie - přehled současných biotechnologických směrů a oblasti jejich použití; genové inženýrství

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se složením živé hmoty a charakterizovat strukturu, vlastnosti a funkce základních skupin biomolekul: aminokyselin a bílkovin, jednoduchých a složených sacharidů, lipidů a nukleových kyselin. V rámci předmětu je dále probírána struktura biomembrán a typy membránového transportu, enzymová katalýza, kinetika a regulace enzymové aktivity. Součástí předmětu jsou i metody izolace a charakterizace biopolymerů a rovněž základní přehled aplikované biochemie včetně enzymového a genového inženýrství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce je doporučená, účast na cvičení je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor