Detail předmětu

Oborový ateliér III - Tělový design - letní

FaVU-B3TD-LAk. rok: 2018/2019

Výuka má dvě hlavní větve - společné projekty a individuální projekty.
Téma společného projektu bude definováno na začátku semestru.
Úkol pro 6. semestr v rámci společného úkolu: vedení společných projektu, brainstreamová forma nalézání nápadů
Úkol pro 6. semestr volné tvorby:
Doporučené téma: tělo a smysly - fenomenologický pohled
Doporučená technika: performance

Výsledky učení předmětu

Studentka/student dokáže nalézt souvislost mezi vlastní tvorbou a odborným textem k vybranému okruhu.
Studentka/student se seznámí s filosofickým směrem fenomenologie a jeho vztahem k tělovému desingu.
Studentka/student se seznámí s fenoménem performance.
Studentka/ student se seznámí s úskalími a strategiemi pro záznam dočasných výtvarných forem.
Studentka/student si skrze vedoucí roli v tvorbě a organizování společných projektů osvojí zkušenost s tříbením myšlenek v týmovém brain streamingu.
V této roli se také začne zabývat organizační a produkční stránkou tvorby uměleckých děl a vystavování.

Prerekvizity

Obeznámenost s principy a chodem ateliéru. Schopnost samostatné tvorby. Schopnost verbální a vizuální komunikace. Základy práce s počítačovými programy pro editaci fotografií a videa. Přehled o základním možnostech dokumentování časově determinované akce. Základní schopnost produkčně naplánovat umělecký projekt.

Doporučená nebo povinná literatura

Pallasmaa, Juhani, Oči kůže (CS)
Urban Petr, ed. Fenomenologie tělesnosti (CS)
Soukup Martin ed., Tělo: čichat, česat, hmatat (CS)
Soukup Martin ed., Tělo 2.0 (CS)
Morganová Pavlína, Akční umění (CS)
Michel Foucault, Dějiny sexuality (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní metodou je konzultace.
Doplňkovými metodami jsou:
- workshop - zaměřený na praktické složky tvorby - minimálně 1 za semestr - např. fyzické cvičení vhodné pro performance, workshop střihu oděvu, workshop práce s různými materiály
- konzultace s hostkou/hostem - konzultace individuálních projektů s pozvanou/ým odbornicí/íkem - obvykle před koncem semestru
- exkurze - vetšinou v souvislosti se společným projektem
- odborné prezentace - v souvislosti se společným projektem
- výjezdové soustředění

Způsob a kritéria hodnocení

Splněním aktivní účasti v nejméně jednom společném projektu, odevzdáním fotodokumentace a při minimálně 70% účasti na konzultacích student získá zápočet z předmětu.
Při nesplnění jedné z těchto složek má student šanci situaci napravit splněním individuálního úkolu.
Individuální projekt vyvrcholí v klauzurní práci, kterou hodnotí klauzurní komise.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. - 2. týden výuky - prezentace prací a zkušeností z období mezi semestry, vytýčení společného úkolu, určení postupu jeho řešení, zajištění teoretických podkladů a literatury a doprovodných akcí k němu.
3. - 5. týden výuky - obvykle práce na společném projektu
6. týden výuky - dokončení společného projektu a feedback
7. - 13. týden výuky - práce na individuálních projektech
11. týden - plenér, výjezd
13. týden - konzultace s hostkou/hostem.
Časový plán může variovat podle podmínek společného projektu.

Cíl

Pochopení smyslu kontextualizace vlastní tvorby.
Práce s odborným textem v rámci tvorby.
Doporučení pro realizace prvních výstav mimo rámec školy.
Posun do čela týmové práce v ateliéru.
Osvojení si základů technické a organizační stránky produkce uměleckých děl.
Pokus o práci s bezprostředností vlastního těla v rámci performance.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná přítomnost v konzultačních hodinách 70%.
Povinná účast nejméně v jednom společném projektu za semestr.
Odevzdaná fotodokumentace společného projektu i individuální práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor ATD , 3. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor