Detail předmětu

Projektování silových a datových rozvodů

FEKT-XPC-PSDAk. rok: 2018/2019

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování silových a datových rozvodů podle platných norem, s obecnými pojmy souvisejícími s projektováním zejména pak s návrhem a vypracováním projektu, plánováním rozpočtu, seznámení s tvorbou výkresové dokumentace a počítačovou podporou projektování.
Předmět je orientován také na problematiku systémových „inteligentních“ instalací a elektroinstalací v inteligentních budovách, programování řídicích a ovládacích systémů včetně problematiky vizualizace.
V rámci předmětu je kladen důraz především na laboratorní a počítačová cvičení, ve kterých se studenti setkají s moderním programovým a přístrojovým vybavením a kde si prakticky vyzkouší práci s moderními a aktuálními technologiemi. Zejména pak v laboratorních cvičeních si studenti prakticky odzkouší zapojení a oživení systémové elektroinstalace několika druhů včetně odzkoušení reálného chodu instalace.
Aktuální informace hledejte vždy v kartě předmětu nebo na e-Learningu, popřípadě budou podány přímo ve výuce.

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia není plnohodnotný projekt elektroinstalace rodinného domu. Po absolvování předmětu patrně nebude student schopen samostatné projekční činnosti, ale bude umět zodpovědět následující otázky:

- Jaké jsou obecné a legislativní požadavky na projektanta?
- Jaká je hierarchie právních předpisů v ČR?
- Co je to norma, technický předpis a harmonizovaná norma? Jak se od sebe liší?
- Co je to projektová dokumentace a jaké musí splňovat náležitosti?
- Co je obsahem technické zprávy a jakou má strukturu?
- Co je to energetická bilance objektu?
- Jaké jsou základní principy dimenzování a jištění silových obvodů?
- Jaké jsou základní principy projektování silových obvodů?
- Jaké jsou základní principy projektování strukturované kabeláže a podobných datových obvodů?
- Co je to a na jaké principu pracuje systémová elektroinstalace?
- Co je to inteligentní dům?
- Co je to BMS (Building management system) a BIM (Building information modeling)?
- Jaké jsou základní principy projektování přepěťových ochran a co je to přepěťová ochrana?
- apod.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti teoretické elektrotechniky. Dále je požadována základní znalost práce s CAD programy, tzn., kreslení 2D obrázků a schémat, práce s hladinami a objekty apod.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Literatura

Dvořáček, K., Csirik, V.:Projektování elektrických zařízení, Praha IN-EL 1999
Katalogy předních výrobců silnoproudých zařízení - Siemens, Schrack, Moeller, ABB
Příručka pro projektování, montáže a revize, SALTEK 2016
Bulletin IP ILPC 2012 Ochrana před bleskem v praxi (možno stáhnout z: www.soudniznalecelektro.cz)
Portal TZB-info - sekce elektrotechnika, dostupné z www.tzb-info.cz
Gašparovský, D.: Elektrické rozvody a inštalácie. Bratislava, FEI STU 2001, 287 s. ISBN 802271528X, 9788022715287
Gašparovský, D.: Elektrotechnické a telekomunikačné inštalacie, Verlag Dashofer, 2013
Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. ISBN 80-86897-06-0
Electrical Wiring Residential, 17th Edition, Mullin/Simmons, ISBN10: 1-4354-9826-7, ISBN13: 978-1-4354-9826-6
Hrádek, Vladimír, Zákon o technických požadavcích na výrobky / Vladimír Hrádek, Oldřich Vobořil, Ostrava : Montanex, 2001, 187 s. ; 21 cm, 80-7225-047-7 (brož.)
POLÁČEK, Dušan; PETRÁSEK, Alen; ČERMÁK, Václav. . Moderní elektroinstalace : elektroinstalační úložné materiály a jejich užití. Ostrava : Montanex, 1998. 207 s. : il. ISBN 80-85780-81-X.
Burant J.; Požární bezpečnost elektrických instalací, IN-EL, Praha, 2004, ISBN 80-86230-33-3
Steinbauer M. & kol.; Bezpečnost v elektrotechnice, VUT Brno, 2009,
Heřman J. & kol.; Elektrotechnické a telekomunikační instalace Verlag Dashofer, Praha 2007, ISBN 80-86897-06-0,
GEISLER, Michal a kol. Bezdrátové ovládání elektrických spotřebičů. 2., dopl. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2001. 111 s. ISBN 80-7300-013-X.
HUDEC, Jaroslav. Přepětí a elektromagnetická kompatibilita. Vyd. 1. Hradec Králové: HAKEL, 1996, 229 s. ISBN 80-902201-0-x.
Burant J.; Blesk a přepětí, systémová řešení ochran, FCC Public, Praha 2006, ISBN 80-86534-10-3
James Trulove, Sítě LAN, hardware, instalace a zapojení, ISBN 978-80-247-2098-2
Další a další publikace a katalogy a školící materiály firem. např viz. http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba013/zabezpecovaci-systemy

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Pro zpestření a zkvalitnění výuky jsou některé přednášky přednášeny zvaným odborníkem z praxe. Na tyto přednášky jsou studenti včas upozorněni a je na nich kontrolována prezence, která slouží jako podklad k celkovému hodnocení předmětu a případné licitaci bodů.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu se skládá ze třech povinných částí.

- Hodnocení samostatného projektu vypracovávaného v rámci počítačových cvičení a dle potřeby dopracovaného mimo výuku.
- Hodnocení laboratorních cvičení, kde student v rámci laboratoří vypracuje zadané úlohy. Pokud vyučující nestanoví jinak, tak se z úloh nevypracovává žádný protokol apod.
- Hodnocení závěrečného zkouškového testu.
Poměr bodů (Pc, Lab, Zk), je upřesněn garantem na začátku semestru. Obvykle (40, 20, 40).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní hodina – organizace semestru
2. Všeobecný úvod do projektování, specifika projektování v elektrotechnice, požadavky na samostatné projektování.
3. Legislativa v projektování, normy a předpisy, bezpečnost práce a klasifikace způsobilosti pracovníků v elektrotechnice.
4. Pojmy v projektování, projekt, projektová dokumentace, výkresová dokumentace, technická zpráva, rozdělení vlivů prostředí, kategorie prostorů.
5. Projektování silových rozvodů, energetická bilance, dimenzování a jištění, projektování světelných obvodů, elektroinstalační materiál.
6. Projektování slaboproudých, sdělovacích a lan sítí, souběhy, strukturovaná kabeláž, rušení a stínění vedení. Požadavky z pohledu elektromagnetické kompatibility.
7. Výkazy výměr, rozpočty, oceňování prací a materiálů, kalkulace, kalkulační vzorce.
8. Rozvody EZS a EPS, záložní zdroje energie, systémy nouzového osvětlení.
9. Ochrana před úderem blesku a ochrana proti přepětí.
10. Případová studie realizace rezidenčního domu, ekonomický rozbor.
11. Inteligentní elektrické instalace obecně, požadavky, projektování, programování.
12. Inteligentní budovy, Building management system (BMS, iBMS), Building information modeling (BIM).
13. Systémová elektroinstalace KNX-EIB, Teco, iNels apod.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování obecně, podat základní informace o požadavcích na projektanty a to jak obecně odborných tak legislativních a zákonných, seznámit studenty s tvorbou a náležitostmi projektové dokumentace, vysvětlit základní principy projektování silových zásuvkových a světelných obvodů a obvodů slaboproudých. Dále je cílem seznámit studenty s principem rozpočtování a oceňování prací a materiálů, principem funkce systémové elektroinstalace a principem funkce inteligentní budovy, včetně rozvodů zabezpečovacích a protipožárních. V neposlední řadě seznámení s principem ochrany proti přepěti a úderu blesku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky z předmětu jsou nepovinné. U přednášek odborníků z praxe je kontrolována prezence, která slouží jako podklad k celkovému hodnocení předmětu a případné licitaci bodů.
Počítačová cvičení jsou nepovinná. Povinné je však vypracování samostatného projektu.
Laboratorní cvičení a absolvování všech laboratorních úloh je povinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

15 hod., povinná

Vyučující / Lektor