Detail předmětu

Letiště I

FSI-OLZAk. rok: 2017/2018

Předmět Letiště I má seznámit studenty s legislativními podmínkami provozování letišť v České republice a s provozně - technickými podmínkami a požadavky kladenými na letiště, které jsou obsaženy v národním leteckém předpisu L 14. Získané znalosti jsou předpokladem pro komunikaci studentů s provozními složkami na letištích a pro jejich samostatnou práci v oblasti provozního a technického zajištění chodu letiště.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí o legislativních a provozně-technických podmínkách provozování letišť. Osvojení si odborných pojmů a odborné letecké terminologie spojené s letišti.

Prerekvizity

Žádné zvláštní požadavky.

Doporučená nebo povinná literatura

Letecká informační služba : Letiště (národní předpis L 14), , 0
Antonín Kazda: Letiská - design a prevádzka, , 0
Letecká informační služba: Letiště (národní předpis L 14), , 0
Parlament ČR: Zákon o civilním letectví č.49/1997 Sb., , 0
Letecká informační služba : Letecká informační příručka ČR, , 0
Parlament ČR: Zákon o civilním letectví č.49/1997 Sb., , 0
Annex 14, Svazek 1 a 2, ICAO
Aerodrome Design Manual (Doc 9157), ICAO
Aerodrome Planning Manual (Doc 9184), ICAO
Aerodrome Services Manual (Doc 9137), ICAO

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet se provádí formou zkušebního testu, který obsahuje dílčí problematiku předmětu, a který má dostatečnou průkaznost o hlubších znalostech studenta. Podmínkou získání zápočtu je minimálně 75% správných odpovědí. Výsledky testu jsou s každým studentem probrány následně ústně. Podmínky udělení zkoušky: Zkouška se provádí ústní formou, na základě tří otázek, které si student vybere. Otázky zahrnují odbornou problematiku jak přednášek tak cvičení. Při nejednoznačné klasifikaci na základě výsledku odpovědí na vybrané otázky je studentovi zkoušejícím zadána doplňující otázka.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Letiště I je získání přehledu o letišti jako prvku letecké dopravní cesty a o provozně technických požadavcích, které jsou kladené na infrastrukturu a provoz letišť v souladu s platnou legislativou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Význam letiště jako prvku letecké dopravní cesty.
2. Technicko-provozní podmínky jednotlivých druhů letišť.
3. Kódové označení letiště. Jmenovitá délka dráhy vzletu.
4. Vyhlášené délky vzletové a přistávací dráhy.
5. Vzletové a přistávací pásy.
6. Koncové bezpečnostní plochy.
7. Záchranná a požární služba na letišti.
8. Únosnost letištních vozovek. Metoda ACN-PCN.
9. Ochranná pásma letiště.
10. Stavební letecký úřad při ÚCL ČR.
11. Negativní vlivy provozu letiště na životní prostředí.
12. Údržba letiště. (letiště Brno Tuřany).
13. Technické zázemí letiště (letiště Ostrava).

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zákon o civilním letectví č.49/1997sb.
2. Ukazatele provozních výkonů letišť.
3. Informace o letištích v AIP.
4. Zimní údržba letiště Brno Tuřany - exkurze.
5. Zimní údržba letiště Brno Tuřany - exkurze.
6. Zimní údržba letiště Brno Tuřany - exkurze.
7. Zimní údržba letiště Brno Tuřany - exkurze.
8. Technické vybavení letiště Brno Tuřany.
9. Technické vybavení letiště Brno Tuřany
10. Technické vybavení letiště Ostrava Mošnov.
11. Závěrečný seminář Letiště I.
12. Závěrečný seminář Letiště I.
13. Závěrečný seminář Letiště I.