Detail předmětu

Aplikace CAD/CAM v technologii II

FSI-HC2Ak. rok: 2017/2018

Předmět řeší problémy technologické přípravy výroby, vstupní předpoklady a zásady algoritmizace činnosti v technologii. Je zaměřen na aplikaci výpočetní techniky při jednotlivých činnostech technologa: výběr polotovaru, stanovení operací, operačni rozměry, návrh strojního zařízení, volba nářadí, stanoveni pracovních podmínek apod. Automatické programovaní NC strojů. Zabývá se rovněž technickým vybavením počítačových systémů CAM pro oblast technologie a možnostmi uplatnění expertních systémů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí používat systém CAM pro tvorbu technologických drah nástrojů NC strojů při využití datových souborů objektů vytvořených v systémech CAD.

Prerekvizity

CAD systémy, základy technologických procesů - obrábění.

Doporučená nebo povinná literatura

SMITH, Graham T. Cutting tool technology: industrial handbook. London: Springer, c2008, xii, 599 s. ISBN 978-1-84800-204-3. (EN)
Bejcek,V. at all:: CIM - pocitacova podpora vyrobniho procesu, VUT Brno, 1992
PowerMILL - user manual
LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 4., dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2008. ISBN 978-80-7361-051-7. (CS)
KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. Brno: CP Books, 2005, 252 s. ISBN 80-251-0498-2. (CS)
MCMAHON, Chris. CADCAM principles, practise and manufacturing management. 2nd ed. Harlow: Prentice Hall, 1998, 665 s. ISBN 02-011-7819-2. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná. Povoleny jsou maximálně dvě absence za semestr. Zápočet bude udělen na základě prezence a po zpracování samostatně prováděných úkolů ve cvičeních. Účast na přednáškách je doporučená.
Zkouška prověří znalosti z přehledu a aplikací výpočetní techniky v používaných technologiích obrábění. V praktické části zkoušky budou posuzovány schopnosti studenta při tvorbě technologických postupů s aplikací systémů CAM užívaných ve strojírenské technologii.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty s využitím systému CAM pro zpracování technologie součástí (vytvořených v systémech CAD) pro NC systémy obráběcích strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Individuální zadání a kontrola výsledků.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
    obor M-VAS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní popis sytému CAM, konfigurace
Přenos objektů z CAD sytému, analýza pro potřebu CAM
Tvorba technologie CAM pro základní operace na frézce
Technologie CAM pro obrábění otvorů
Technologie CAM pro obrábění vnějších a vnitřních kontur ve 2D
Simulace a editace navržených projektů systémů 2D
Technologie CAM pro obrábění v 3osém systému
Technologie CAM pro obrábění na NC soustruzích
Knihovny materiálů a nástrojů v CAM systémech

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Popis systému CAM
2. Příprava systému pro hlavní operace, konfigurace
3.-5. Technologie obrábění ve 2D CAM
6.-7. Technologie obrábění ve 3D CAM
8.-9. Postprocesing CAM technologie
10.-13. Simulace navržených projektů