Detail předmětu

Databázové systémy

FEKT-KDBSAk. rok: 2017/2018

Architektura systémů řízení bází dat. Typy dat, operace nad daty. Základy datové a systémové analýzy. Relační datový model. Normalizace schématu databáze. Jazyky pro definici a manipulaci s daty. Jazyky 4. a 4.5 - té generace. Fyzické struktury organizace dat. Transakční zpracování. Architektura klient/server. Databáze a Internet. Technologie XML. Ochrana, sdílení dat. Cvičení se systémem MAGIC pro Windows.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni vytvořit konceptuální model aplikace, vytvořit databázovou aplikaci pro relační databáze v prostředí klient/ sever i v prostředí internetu. Získají základní znalosti s údržbou a správou databáze.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Ramakrishnan R'.:Database Management Systems,WCB/McGraw-Hill,1998 (EN)
Korth H.F, Silberschatz,A.:Database System Concepts,McGRAW-HILL. 1996 (EN)
Král, J.: Informační systémy, Science Velenity 1998, 358 str.,ISBN 80-86083-00-4 (CS)
Hernandez, Michael J. Návrh databází. Přeložil Jan Bouda 1. vyd. Praha :GradaPublishing a.s.2006 (CS)
Šimůnek, Milan SQL Kompletní kapesní průvodce Grada Publishing ISBN 80-7169-692-7 (CS)
Kofler, Michael. Mistrovství v MySQL 5 : Kompletní průvodce webového vývojáře. Computer Press, 2007 ISBN 978-80-251-1502-2 (CS)
Ráček, J.: Strukturovaná analýza systémů, Masarykova univerzita, ISBN 80-210-4190-0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači. Student odevzdává jeden samostatný projekt vlastního informačního systému ve zvoleném databázovém prostředí.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Odevzdání vypracovaného projektu, který splňuja základní požadovaná kriteria:Integrita dat, přístup do aplikace řízen přidělenými rolemi pro jednotlivé skupiny uživatelů, výstupní sestavy obsahující prostá i kumulativní data.
max. 30 bodů Vypracování projektu, ERD, DFD, ELH, Datový slovník,Sezmam událostí, minispecifikace
max. 70 bodů Odevzdání a prezentace funkční aplikace

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy relační algebry pro operace nad daty. Základní datové typy.
2. Relační datový model, Entita, atribut, relace, kardinalita, index, primární klíč, cizí klíč.
3. Normalizace schématu databáze. Funkční závislost. 1. 2. 3. 4.Normální forma
4. Logický a fyzický datový model, ERD, Diagramy toků dat, Životní cyklus entity.
5 Funkční model, diagramy datových toků
6. Základní typy formulářů při návrhu aplikace.
7. Integrita dat
8. Jazyky pro definici a manipulaci s daty. Základní SQL příkazy
9. Transakční zpracování.
10. Architektura klient server, tlustý klient, rozdíly v tvorbě aplikací.
11. Ochrana dat, Použití práv a rolí, přihlašování do aplikace, heslo, login, ověřování hesel
12. Databáze a Internet, technologie XML
13. webové služby SOAP, WSDL

Cíl

Seznámit studenty se základní problematikou návrhu a tvorby databázových aplikací.
Zvládnutí základů teorie relačních databázových systémů.
Získání základní znalosti s tvorbou aplikací pro jedno a víceuživatelský přístup k datům,s tvorbou batabázových aplikací v prostředí Internetu a se správou databázových systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-AMT , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor