Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-KBCTAk. rok: 2017/2018

Bakalářskou prací student prokazuje schopnost samostatné technické práce v absolvovaném oboru studia. Téma práce si student vybírá z nabídky oboru teleinformatika již v zimním semestru daného akademického roku a je definitivně specifikováno na začátku posledního semestru bakalářského studia.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje technické téma na závěr svého bakalářského studia jako samostatný odborný projekt.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semestrálního projektu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Osnovy výuky

Zpracování individuální technické bakalářské práce.

Učební cíle

Cílem je zpracování samostatné technické bakalářské práce studenta na závěr jeho bakalářského studia. Téma si student vybírá z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Individuální dle tématu projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-TLI , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program IBEP-TZ bakalářský

    obor TZ-IBP , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování projektu dle individuálního zadání.