Detail předmětu

Introduction to Computer Typography and Graphics

FEKT-CZSGAk. rok: 2017/2018

Předmětem výuky tohoto kurzu je výklad základních principů, algoritmů a technik tvorby dokumentů, s ohledem na jejich využití při publikační činnosti (obecně příprava a produkce prezentačních materiálů, orientace a základní kvalifikace pro práci v grafickém studiu a tiskárně, sazba bakalářské, diplomové práce, dokumentace k vytvořenému programu apod.). V oblasti praktického zpracování grafiky je předmět zaměřen na kvalitní nástroj GIMP, v oblasti elektronické sazby se studenti seznámí zejména se systémem LaTeX.
Cvičení jsou využita pro seznámení se softwarovými balíky používanými při vývojovém cyklu tvorby elektronických dokumentů.

Výsledky učení předmětu

Studenti
* porozumí základním principům rovinné (2D)počítačové grafiky a zpracování obrazu,
* naučí se základním lineárním a zejména nelineárním úpravám obrazu pro potřeby publikování,
* naučí se optimální redukci barevného prostoru z hlediska tiskové ekonomie a objemu dat,
* pochopí moderní technologie používané při kompresi obrazů a naučí se je využívat,
* porozumí typografickým zásadám při tvorbě dokumentů a naučí se správné sazbě českých textů,
* naučí se používat program GIMP pro úpravu rastrových grafických dat a systém LaTeX pro sazbu technických textů (což vytvoří dobrý předpoklad např. pro kvalitní zpracování bakalářské, diplomové práce),
* dozví se o formátech používaných v tištěném a elektronickém publikování (WWW).

Prerekvizity

Znalosti na úrovni středoškolského studia; absolvovaný předmět BASS a pokud možno BCZS.

Doporučená nebo povinná literatura

Žára, J., Beneš, B., Felkel, P., Moderní počítačová grafika, ComputerPress, 1999.
Beran, V. Typografický manuál : učebnice počítačové typografie. 1. vyd. Náchod : MANUÁL, 1994. přeruš. st. Bibliogr. ISBN 80-901824-0-2.
Plch, R., Lomtatidze, L. Sázíme v LaTeXu diplomovou práci z matematiky. 1. vydání. Brno : Masarykova Univerzita, 2003. 122 s. ISBN 80-210-3228-6.
Steiner, J. GIMP - ilustrovaný průvodce. Neokortex, Praha. ISBN 80-86330-04-4
Knuth, D. E. Digital typography. Stanford : Center for the Study of Language and Information, 1999. xv, 685 s. ISBN 1-57586-010-4.
Rybička, J. Latex pro začátečníky [3. vyd.]. 3. vyd. Brno : Konvoj, 2003. 238 s. ISBN 80-7302-049-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemestrální písemná zkouška: 20 bodů
Závěrečná písemná zkouška: 50 bodů
Hodnocení samostatného projektu (typograficky a fakticky zvládnout sazbu 5 stran technického textu): 30 bodů
Hranice pro úspěšnou zkoušku podle pravidel ECTS je 50 bodů

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1 Úvod. Vymezení předmětu. Obraz jako dvojrozměrný signál. Vektorová vs. bitmapová grafika. Principy editace a zobrazování vektorové grafiky. Rasterizace. Vzorkování spojitého obrazu, aliasing.
2 Barevné prostory (RGB, CMYK, Lab) a jejich souvislosti. Redukce barevného prostoru, duplex, monochromatický obraz. Způsoby ukládání drojrozměrných dat, grafické formáty.
3 Diskrétní transformace obrazu a jejich využití. Komprese obrazu (LZW, JPEG, JPEG2000).
4 Sken - rotační, plochý. Parametry a třídy skenerů. Technická fotografie - teorie. Základy grafického programu Adobe Photoshop a princip práce ve vrstvách. Lineární a nelineární zpracování obrazu - jas, kontrast, histogram, dvojrozměrná filtrace.
5 Cyklus přípravy a ladění dokumentů v dávkových systémech, analogie s vývojem programů.
6 Logická vs. vizuální struktura dokumentu. Značkování. Značkovací jazyky, SGML, XML+XSLT, MathML, HTML, CSS.
7 Principy knižního designu. Specifika designu na WWW. Sazba. Základy typografie, základní typografické pojmy, míry, terminologie. Pravidla sazby. Specifika sazby českých textů.
8 Typy a formáty písem, způsoby reprezentace a designu písem. Bézierovy křivky.
9 Sázecí systémy. TeX/LaTeX jako příklad dávkového systému. Historie TeXu. Algoritmy zlomu řádku a stránky. Adobe InDesign jako příklad WYSIWYG systému.
10 Základy předtiskové přípravy. Jazyk Postscript, Bounding Box. Formát PDF - Portable Document Format. Adobe Acrobat a možnosti elektronické korektury.
11 Tiskové technologie. Výstupní zařízení. Osvit, tisk a vazba. CtP technologie.
12 Grafika v LaTeXu - interní i vkládání externí grafiky. Použití balíčků psfrag, pstricks apod. Balíček thesis pro kvalitní sazbu diplomových a bakalářských prací. Konverze TeXovských dokumentů do HTML. Konverze jiných formátů do TeXu. Publikování XML dokumentů pomocí TeXu.

Cíl

Získat přehled v principech rovinné (2D) počítačové grafiky a zpracování obrazů. Seznámit se s programem GIMP jako konkrétním zástupcem editorů rastrové grafiky. Naučit se základní operace při přípravě grafických prezentačních materiálů, i s ohledem na technologii tisku. Seznámit se se základy typografie, dále se specifiky českých textů a s pravidly při sazbě technické a matematické literatury. Naučit se praktické sazbě technického dokumentu pomocí systému LaTeX.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor