Detail předmětu

Design of power and data networks

FEKT-CPSDAk. rok: 2017/2018

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování silových a datových rozvodů podle platných norem, s obecnými pojmy souvisejícími s projektováním zejména pak s návrhem a vypracováním projektu, plánováním rozpočtu, seznámení s tvorbou výkresové dokumentace a počítačovou podporou projektování.

Předmět je orientován převážně na problematiku systémových „inteligentních“ instalací a elektroinstalací v inteligentních budovách, programování řídicích a ovládacích systémů včetně problematiky vizualizace.

V rámci předmětu je kladen důraz především na laboratorní a počítačová cvičení, ve kterých se studenti setkají s moderním programovým a přístrojovým vybavením a kde si prakticky vyzkouší práci s moderními a aktuálními technologiemi. Zejména pak v laboratorních cvičeních si studenti prakticky odzkouší zapojení a oživení systémové elektroinstalace několika druhů včetně odzkoušení reálného chodu instalace.

Další doplňující informace a hlavně materiály je možné čerpat z http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz.old/mpsd/. Pozor! Stránky již nejsou aktualizované, takže osnova a popisný text je neplatný! Aktuální informace hledejte vždy v kartě předmětu nebo na e-Learningu, popřípadě budou podány přímo ve výuce.

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia není plnohodnotný projekt elektroinstalace rodinného domu. Po absolvování předmětu patrně nebude student schopen samostatné projekční činnosti, ale bude umět zodpovědět následující otázky:

- Jaké jsou obecné a legislativní požadavky na projektanta?
- Jaká je hierarchie právních předpisů v ČR?
- Co je to norma, technický předpis a harmonizovaná norma? Jak se od sebe liší?
- Co je to projektová dokumentace a jaké musí splňovat náležitosti?
- Co je obsahem technické zprávy a jakou má strukturu?
- Co je to energetická bilance objektu?
- Jaké jsou základní principy dimenzování a jištění silových obvodů?
- Jaké jsou základní principy projektování silových obvodů?
- Jaké jsou základní principy projektování strukturované kabeláže a podobných datových obvodů?
- Co je to a na jaké principu pracuje systémová elektroinstalace?
- Co je to inteligentní dům?
- Co je to BMS (Building management system) a BIM (Building information modeling)?
- Jaké jsou základní principy projektování přepěťových ochran a co je to přepěťová ochrana?
- apod.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Dále je požadována základní znalost práce s CADovskými programy, tzn., kreslení 2D obrázků a schémat, práce s hladinami a objekty apod.

Doporučená nebo povinná literatura

Dvořáček, K., Csirik, V.:Projektování elektrických zařízení, Praha IN-EL 1999
Katalogy předních výrobců silnoproudých zařízení - Siemens, Schrack, Moeller, ABB
Příručka pro projektování, montáže a revize, SALTEK 1998, 1999

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Pro zpestření a zkvalitnění výuky jsou některé přednášky přednášeny zvaným odborníkem z praxe. Na tyto přednášky jsou studenti včas upozorněni a je na nich kontrolována prezence, která slouží jako podklad k celkovému hodnocení předmětu a případné licitaci bodů.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu se skládá ze třech povinných částí.

- Hodnocení samostatného projektu vypracovávaného v rámci počítačových cvičení a dle potřeby dopracovaného mimo výuku.
- Hodnocení laboratorních cvičení, kde student v rámci laboratoří vypracuje zadané úlohy. Pokud vyučující nestanoví jinak, tak se z úloh nevypracovává žádný protokol apod.
- Hodnocení závěrečného zkouškového testu. Obvykle test „a, b, c“ přes eLearning.

Poměr bodů (Pc, Lab, Zk), je upřesněn vyučujícím na začátku semestru. Obvykle (40, 20, 40).

Jazyk výuky

angličtina, čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek:
1. Úvodní hodina – organizace semestru
2. Všeobecný úvod do projektování, specifika projektování v elektrotechnice, požadavky na samostatné projektování.
3. Legislativa v projektování, normy a předpisy, bezpečnost práce a klasifikace způsobilosti pracovníků v elektrotechnice.
4. Pojmy v projektování, projekt, projektová dokumentace, výkresová dokumentace, technická zpráva, rozdělení vlivů prostředí, kategorie prostorů.
5. Projektování silových rozvodů, energetická bilance, dimenzování a jištění, projektování světelných obvodů, elektroinstalační materiál.
6. Projektování slaboproudých, sdělovacích a lan sítí, souběhy, strukturovaná kabeláž, rušení a stínění vedení. Požadavky z pohledu elektromagnetické kompatibility.
7. Výkazy výměr, rozpočty, oceňování prací a materiálů, kalkulace, kalkulační vzorce.
8. Inteligentní elektrické instalace obecně, požadavky, projektování, programování.
9. Inteligentní budovy, Building management system (BMS, iBMS), Building information modeling (BIM). (zvaná přednáška)
10. Rozvody EZS a EPS, záložní zdroje energie, systémy nouzového osvětlení (zvaná přednáška).
11. Ochrana před úderem blesku a ochrana proti přepětí. (zvaná přednáška)
12. Případová studie realizace rezidenčního domu, ekonomický rozbor. (zvaná přednáška)
13. Systémová elektroinstalace KNX-EIB, Teco, iNels apod. (zvaná přednáška)

Cvičení odborného základu:
1. Úvod do předmětu, Technická dokumentace, softwarová podpora projektování, Zadání projektu.

Počítačová cvičení:
2. Moderní projekční software (AutoCAD, AstraSW, EPLAN), projekční metody, podpora projektování.
3. Základní instalační obvody: zásuvkové obvody, obvody pro pevně připojené spotřebiče. Návrh dispozice, instalační zóny, světelné obvody - návrh ovládaní a dispozice. Volba světelných zdrojů a svítidel, návrh osvětlovací soustavy - toková metoda.
4. Kabely, kabelové trasy - konstrukce, návrh a pokládání, úložné systémy.
5. Datové rozvody: počítačové sítě a komunikační sítě, LAN, tel. Návrh topologie, strukturované kabelové systémy, zabezpečovací a signalizační protipožární instalace, (EPS, EZS).
6. Dimenzování a Jištění: Návrh rozváděče nízkého napětí a přístrojové vybavení, Elektrické ochrany v rozvodu NN, jističe, pojistky.
7. Vnitřní přepěťové ochrany, ochrany před bleskem a atmosférickým přepětím.

Laboratorní cvičení:
8. Klasická elektroinstalace; Zapojení a ovládání světelných obvodů, Využití pulzních relé, Rozběh asynchronního motoru.
9. Inteligentní elektroinstalace; INELS. Zapojení, programování a "oživení" inteligentní elektroinstalace.
10. Inteligentní elektroinstalace Ego-n. Zapojení, programování a "oživení" inteligentní elektroinstalace.
11. Inteligentní elektroinstalace KNX. Zapojení, programování a "oživení" inteligentní elektroinstalace.
12. Inteligentní elektroinstalace KNX. Řízení osvětlení, využití protokolu DALI.
13. Inteligentní elektroinstalace Teco, zabezpečovací systémy a další možné přístupné laboratorní úlohy.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování obecně, podat základní informace o požadavcích na projektanty a to jak obecně odborných tak legislativních a zákonných, seznámit studenty s tvorbou a náležitostmi projektové dokumentace, vysvětlit základní principy projektování silových zásuvkových a světelných obvodů a obvodů slaboproudých. Dále je cílem seznámit studenty s principem rozpočtování a oceňování prací a materiálů, principem funkce systémové elektroinstalace a principem funkce inteligentní budovy, včetně rozvodů zabezpečovacích a protipožárních. V neposlední řadě seznámení s principem ochrany proti přepětí a úderu blesku. Balík informací bude uzavírat případová studie realizace domu rezidenčního typu a ekonomický rozbor práce projektanta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky z předmětu jsou nepovinné. U přednášek odborníků z praxe je kontrolována prezence, která slouží jako podklad k celkovému hodnocení předmětu a případné licitaci bodů.

Počítačová cvičení a cvičení odborného základu jsou nepovinná. Povinné je však vypracování samostatného projektu.

Laboratorní cvičení a absolvování všech laboratorních úloh je povinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-EST , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový
    obor BC-TLI , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor