Detail předmětu

Ekologické informační systémy

FEKT-MEISAk. rok: 2017/2018

Charakteristika,vlastnosti a specifika ekologických informací, statistické zpracování dat z monitoringu. Vlastnosti a architektura informačních systémů. Databázové systémy,dotazovací jazyky datových struktur, architektury databázových systémů, distribuované databáze. Vlastnosti a architektura geografických informačních systémů, manipulace s daty a jejich analýza. Interpretace ekologických dat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Seznámení se specifikou ekologických informačních systémů, architekturou databázových systémů a vlastnostmi geografických informačních systémů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast v laboratořích a ústní zkouška.

Osnovy výuky

Charakteristika,vlastnosti a specifika ekologických informací, statistické zpracování dat z monitoringu. Vlastnosti a architektura informačních systémů. Databázové systémy,dotazovací jazyky datových struktur, architektury databázových systémů, distribuované databáze. Vlastnosti a architektura geografických informačních systémů, manipulace s daty a jejich analýza. Interpretace ekologických dat.

Učební cíle

Seznámení s vlastnostmi a druhy informačních systémů, jejich architekturou. Distribuované sítě a databázové systémy. Geografické informační systémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Kiely, G.: Environmental Engineering. McGraw Hill, Boston 1997.
Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia,Praha 1992.
Tuček, J.: Geografické informační systémy. Computer Press, Praha 1998.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Ekologické informace, charakteristika, specifika, formy. Data z monitoringu. Statistické zpracování ekologických dat.
Ukládání, sdílení a interpretace ekologických dat. Soustavy ukazatelů mezinárodního informačního systému ŽP.
Informační systémy, charakteristiky, vlastnosti, rozdělení. Architektura informačních systémů,distribuované informační sítě.
Databázové systémy a jejich architektura. Databázové modely.
Dotazovací jazyky pro datové struktury, sítě a distribuované databáze.
Geografické informační systémy, charakteristika, základní vlastnosti, komponenty, architektura.Z ákladní typy reprezentací prostorových objektů.
Vstupní data pro GIS, typy a realizace: mapy,letecké snímky, dálkový průzkum Země. Řídicí systém a tvorba databáze.
Manipulace s daty, analýza dat a obrazů, komunikační protokoly, výstupy dat.
Ekologické informační systémy, věcná struktura. Subsystémy tvořené zdroji biosféry, typy energií, druhy odpadů, typem fyzikálních polí, chemických látek.
Architektura ekologických informačních systémů, prostorová identifikace dat, interpretace dat.
Realizované systémy, informační systém ŽP ČR, zdroje a správa ekologických dat.
Monitoring rizikových polutantů a stavu fyzikálních polí.
Havarijní systémy ekologicky krizových situací.

Cvičení na počítači

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Experimentální ověření funkce geografického informačního systému Arcview.
Experimenty s programem hodnocení znečištění ovzduší SYMOS 99
Experimentální práce se zpracováním dat meteo stanice ÚBMI.
Monitorovací systém čistoty ovzduší města Brna, popis databáze.

Ostatní aktivity

5 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Exkurse na pracoviště monitoringu čistoty ovzduší města Brna.
Koncepce havarijního systému ČR na pracovišti FCH VUT.
Video projekce - GIS.