Detail předmětu

Akademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatiku

FEKT-XAJDAk. rok: 2016/2017

Cílem kurzu je posílit akademické kompetence studentů ektroinženýrství a informatiky osvojením si akademicky zaměřených komunikativních receptivních, produktivních a interaktivních činností v jazyce anglickém na úrovni odborné jazykové způsobilosti B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Při výuce jsou procvičovány všechny základní řečové dovednosti: samostatný ústní projev, např. prezentace tématu ze svého oboru či profesní prezentace své osoby; ústní interakce zahrnující tvorbu reakcí různého typu, jako jsou např. pohovor v roli dotazovaného či účast v diskuzi k prezentované problematice; čtení s porozuměním adaptovaných odborných textů zaměřených na elektroinženýrství a informatiku; písemné vyjadřování zahrnující tvorbu abstraktu a shrnutí, stylizaci doprovodného dopisu při žádosti o místo, stylizaci profesního strukturovaného životopisu, psaní elektronických dopisů aj. Poslední řečovou dovedností, která je součástí každé vyučovací hodiny, je poslech, u kterého jsou studenti vedeni ke schopnosti porozumět interakcím mezi mluvčími, provádět poznámky na základě slyšeného textu, sledovat s porozuměním hlavní linii prezentace ve svém oboru v živém publiku. Svojí náplní kurz přispívá k lepší zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Samostatný ústní projev: prezentace tématu ze svého oboru, profesní prezentace své osoby. Ústní vyjádření matematické terminologie. Verbalizace grafů, tabulek a trendů.
Ústní interakce: vyjádření požadavku bližšího objasnění tématu, kontrola správného pochopení řečeného, vyjádření souhlasu/nesouhlasu, stručné vysvětlení stanoviska k aktuálním problémům svého oboru, stručné zdůvodnění svého názoru, účast v diskuzi k prezentované problematice. Pohovor v rámci konkurzního řízení.
Poslech s porozuměním: schopnost porozumět interakcím mezi mluvčími, provádět poznámky na základě slyšeného textu, sledovat s porozuměním hlavní linii prezentace ve svém oboru v živém publiku. Uvědomělé používání strategie poslechu pro pochopení jádra věcí a pro zachycení specifických informací.
Psaní: tvorba abstraktu a shrnutí, stylizace doprovodného dopisu při žádosti o místo, stylizace profesního strukturovaného životopisu, psaní elektronických dopisů.
Čtení s porozuměním: práce s adaptovanými odbornými texty zaměřenými na elektroinženýrství a informatiku je spojena především s tvorbou abstraktu a shrnutí.
Gramatická kompetence: Posílení znalostí gramatických kategorií a procesů pro odborný jazyk (trpný rod, jmenné vyjadřování, tvorba složitějších syntaktických útvarů, gramatické prostředky pro dosažení věcnosti stylu).

Prerekvizity

Je požadována střední pokročilost znalostí anglického jazyka.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Komunikativní metody vyučování.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška.
Zápočet má formu písemného testu hodnoceného maximálně 40 body. Aby student mohl skládat zkoušku, musí získat minimálně 50%, tj. 20 bodů.
Zkouška se skládá z ústní části hodnocené maximálně 20 body, písemné části (práce s neznámým textem) hodnocené maximálně 20 body a poslechu s porozuměním hodnoceném maximálně 20 body. Student musí získat minimálně 50% z každé části, aby mohl úspěšně složit zkoušku.

Osnovy výuky

1. Ústní prezentace: klíčová slova a vazby pro úvod, hlavní část a ukončení.
2. Ústní prezentace: obsah, jazyk, řeč těla, vizuální pomůcky, reakce v diskuzi. Způsoby práce s novou slovní zásobou.
3. Seminární dovednosti: vyjádření požadavku bližšího objasnění tématu, kontrola správného pochopení řečeného, vyjádření souhlasu/nesouhlasu, stručné vysvětlení stanoviska k aktuálním problémům svého oboru, stručné zdůvodnění svého názoru.
4. Ústní vyjádření matematické terminologie. Samostatné profesní prezentace studentů.
5. Porozumění a verbalizace grafů, tabulek a trendů. Uvědomělé používání strategie poslechu pro pochopení jádra věcí.
6. Tvorba poznámek na základě poslechu pro jejich pozdější využití. Posílení znalostí gramatických kategorií a procesů pro odborný jazyk (trpný rod, jmenné vyjadřování, tvorba složitějších syntaktických útvarů, gramatické prostředky pro dosažení věcnosti stylu).
7. Práce s adaptovanými odbornými texty zaměřenými na elektroinženýrství a informatiku. Shrnutí textu.
8. Tvorba abstraktu. Základní dovednosti při překladech textů z češtiny do angličtiny.
9. Formální a neformální korespondence. Doprovodný dopis při žádosti o místo. Písemná odpověď na inzerát.
10. Profesní strukturovaný životopis. Kontakt a výměna informací přes telefon.
11. Pohovor v rámci konkurzního řízení. Uvědomělé používání strategie poslechu pro zachycení specifických informací.
12. Psaní elektronických dopisů a vzkazů. Posílení sociokulturních znalostí různých společenství na základě poslechu.
13. Semestrální test a vyplnění dotazníku hodnotícího kurz.

Učební cíle

Rozvoj akademických jazykových dovedností a znalostí zaměřených na elektroinženýrství a informační technologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Neuwirthová, L.: Study Materials for Academic Language Skills of Electrical Engineering and Communication Course (XAJD)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor