Detail předmětu

Elektrické stanice a vedení

FEKT-MESVAk. rok: 2016/2017

Popis základních částí a příslušenství elektrických stanic. Provoz, dimenzování a chránění transformátorů. Uzemňovací soustavy rozvoden a transformoven. Řídicí systém elektrické stanice. Teorie tepelného a mechanického namáhání vodičů vlivem provozního zatížením a zkratových proudů. Teorie mechanického namáhání nesymetricky zavěšeného vodiče za daných klimatických podmínek. Praktické zkušenosti získají studenti zpracováním projektu napájecí trafostanice a také v laboratorních cvičeních, kde si ověřují správné nastavení rozdílové ochrany transformátoru nebo řeší blokování přístrojů na simulátoru rozvodny.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent tohoto předmětu by měl zvládnout
- charakterizovat základní typy elektrických stanic,
- použít vhodné uspořádání přípojnicových systémů rozvodných zařízení v projektu napájecí trafostanice,
- zvolit vhodný výkon a počet transformátorů pro napájecí trafostanici,
- aplikovat základní blokovací podmínky pro řešení blokování jednotlivých přístrojů v odbočkách rozvodných zařízení,
- rozlišovat zařízení jednotlivých úrovní řídicího systému elektrické stanice,
- popsat a vysvětlit systém chránění transformátoru,
- vypočítat nastavení rozdílové ochrany transformátoru,
- zkontrolovat silové vedení na tepelné a dynamické účinky zkratu,
- navrhnout uzemnění trafostanice podle požadovaného odporu uzemnění.

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti o dimenzování silových vedení, schématech a provedeních rozvodných zařízení elektrických stanic. Student zapsaný v předmětu by měl umět popsat a vysvětlit princip činnosti a náhradní schéma transformátoru. Předpokládá se i jeho orientace ve funkčních principech základních typů ochran. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia, ale je vhodné mít absolvovány kurzy Distribuce elektrické energie a Rozvodná zařízení.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává dva samostatné projekty.

Způsob a kritéria hodnocení

Během semestru mohou studenti získat až 50 bodů z celkového hodnocení předmětu - max. 20 bodů za projekty, max. 10 bodů za zpracování laboratorních úloh a max. 20 bodů v závěrečném testu. Podmínkou udělení zápočtu je získat minimálně polovinu bodů ve všech bodovaných aktivitách.
Závěrečná zkouška je ústní (max. 50 bodů). Je zaměřena na orientaci v tematických okruzích předmětu, tak jak jsou definovány v osnově předmětu. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je získat minimálně polovinu bodů.

Osnovy výuky

1. Elektrické stanice - druhy, základní pojmy a členění, funkční vazby jednotlivých částí
2. Střídavé rozvodné zařízení – druhy a vybavení odboček, provozní manipulace, blokování přístrojů
3. Stanovení instalovaného výkonu transformátorů pro napájecí trafostanici, parametry transformátorů, projektová dokumentace.
4. Provoz transformátorů – úbytek napětí, paralelní chod, ztráty, přetěžování, stanoviště transformátorů.
5. Chránění transformátoru – princip a činnost rozdílové ochrany, chránění proti přetížení, kostrová ochrana.
6. Řídicí systém rozvodny – hierarchické uspořádání, zařízení jednotlivých úrovní, chránění přípojnic.
7. Uzemnění v elektrických stanicích – základní pojmy, návrh uzemnění, typy zemničů, uzemnění v distribučních stanicích vn/nn.
8. Uzemnění v elektrických stanicích – teorie uzemnění, výpočet odporu jednoduchých zemničů a soustav zemničů
9. HDO – účel, princip a provedení, vliv jednotlivých prvků sítě na šíření signálu.
10. Dimenzování vodičů a kabelů v elektrickém rozvodu – jmenovitá zatížitelnost, teorie oteplení vodičů.
11. Dimenzování vodičů a kabelů v elektrickém rozvodu – teorie dynamického namáhání vodičů během zkratu.
12. Venkovní vedení – mechanika nesouměrně zavěšeného vodiče, stavová rovnice a způsoby jejího řešení, kritická teplota a rozpětí.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače se současným stavem zařízení elektrických stanic především na úrovni vn a vvn, s důrazem na provoz a chránění transformátorů. Dále pak informovat o současných řídicích systémech elektrických stanic. Podat ucelený soubor informací o teoretických základech dimenzování rozvodných zařízení a vodičů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Základní literatura

KRYCHTÁLEK Z., PAUZA J.: Elektrické stanice, SNTL Praha 1989 (CS)
VERNER, J.: Elektrické stanice a vedení, VUT Brno 1989 (CS)
ORSÁGOVÁ, J. Elektrické stanice a vedení. Elektronický učební text. VUT Brno 2009. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-EEN , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Elektrické stanice - druhy, základní pojmy a členění, funkční vazby jednotlivých částí.
2. Střídavé rozvodné zařízení - schémata, přípojnicové systémy, druhy a vybavení odboček provozní manipulace, blokování přístrojů.
3. Zásady projektování trafostanic - stanovení instalovaného výkonu trafostanice, volba uspořádání a parametrů rozvodných zařízení.
4. Transformátory - parametry, způsob provozu, stanoviště transformátorů.
5. Transformátory - chránění transformátorů.
6. Uzemnění v elektrických stanicích - teorie zemnění, určení základních parametrů zemniče.
7. Uzemnění v elektrických stanicích - metody měření odporu uzemnění, napětí zemniče a dotykového napětí.
8. Účinky zkratů na rozvodná zařízení - teorie tepelného a dynamického namáhání vodičů zkratovým proudem.
9. Ochrany rozvodných zařízení - ochrany přípojnic a vývodových polí, ochranné terminály jako součást řídícího systému.
10. Řízení provozu elektrické stanice - řídící systém, jeho řešení a schopnosti.
11. HDO - účel, princip činnosti, povelové kódy, šíření signálu HDO v ES.
12. Venkovní vedení - mechanika nesouměrně zavěšeného vodiče.
13. Venkovní vedení - stavová rovice při nesymetrickém zatížení.

Cvičení odborného základu

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Transformátory - výpočtové zatížení trafostanice, paralelní chod.
2. Výpočet chlazení transformátorů v trafokomoře.
3. Dimenzování zařízení trafostanic - vybavení rozvodného pole, záložní zdroj.
4. Výpočet a kontrola uzemňovací soustavy.
5. Časový průběh silového působení zkratového proudu na vodiče v rozvodných zařízeních.
6. Výpočet venkovních vedení - stavová rovnice, způsoby řešení stavové rovnice.

Cvičení na počítači

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Program pro konfiguraci a nastavení terminálu vývodového pole rozvodny.
2. Zpracování projektu napájecí trafostanice vn/nn.
3. Výpočet montážní tabulky pro venkovní vedení.

Laboratorní cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Terminál vývodového pole rozvodny - ovládací funkce a blokování.
2. Rozdílová ochrana transformátoru - měření vypínací charakteristiky.
3. Paralelní chod transformátorů při nestejném převodu a napětí nakrátko.
4. Ověření vlivu zatížení přístrojového transformátoru proudu na funkci nadproudové ochrany.