Detail předmětu

Ekonomika elektroenergetiky

FEKT-MEELAk. rok: 2016/2017

Hlavním cílem předmětu je navázat na informace a znalosti, které studenti získali v rámci bakalářského studia v předmětu Ekonomika a ekologie elektroenergetiky a plynule pokračovat v problematice ekonomické efektivnosti v energetických soustavách, optimalizace provozu energetických soustav a trhu a obchodování s elektrickou energií. Předmět Ekonomika elektroenergetiky je předmět povinný, protože znalosti a pochopení souvislostí mezi elektroenergetikou a ekonomikou patří do základního portfolia znalostí inženýra a absolventa Ústavu elektrotechniky.

V předmětu je kladen důraz jednak na porozumění obsáhlého teoretického základu problematiky ekonomiky v elektroenergetice, tak na řešení praktických příkladů a úloh demonstrujících závislosti a případové studie, které napomáhají k lepšímu pochopení vysvětlované látky. Součástí předmětu jsou kromě numerických cvičení i cvičení počítačová, kde se studenti seznámí s možností řešení řady úloh pomocí moderních matematických a vědeckých softwarových nástrojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia předmětu není plnohodnotný ekonom popřípadě projektový manažer v oboru elektro. Po absolvování předmětu patrně nebude student schopen provádět rozsáhlé a komplexní ekonomické analýzy trhu s elektrickou energií a energetického provozu. Absolvent předmětu však bude schopen k technické části projektu elektrotechnického respektive elektroenergetického charakteru vypracovat i část ekonomickou obsahující základní hodnocení ekonomické efektivnosti projektu a návratnosti investice a dále bude schopen vysvětlit a zodpovědět následující otázky:

- Co charakterizují náklady na ztráty výkonu a na ztráty elektrické energie?
- Co představují náklady na výkon a na energii?
- V čem spočívá problematika volby vhodného průřezu vedení?
- Co je to hospodárný průřez vedení?
- Jaký mají význam náklady transformátorů?
- Co je to hospodárné zatížení transformátorů?
- Jaké se používají metody pro optimalizaci provozu elektrizačních soustav?
- Čím je tvořena cena elektrické energie?
- Jako existují metody pro tvorbu cen elektrické energie, a jaká metoda je aplikována v ČR?
- Jaké jsou metody podpory OZE, jaký je jejich princip, výhody nevýhody?
- Jak je realizován obchod s elektrickou energií?
- apod.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a znalosti z předmětu BEEE.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Přednášky jsou vedeny způsobem výkladu a diskuze o dané problematice dle osnovy. Pro zpestření a zkvalitnění výuky jsou některé přednášky přednášeny zvaným odborníkem z praxe. Na tyto přednášky jsou studenti včas upozorněni a je na nich kontrolována prezence, která slouží jako podklad k celkovému hodnocení předmětu a případné licitaci bodů.

Cvičení slouží k praktickému procvičení zejména početních dovedností a problematiky vysvětlené na přednáškách. Na cvičeních je problematika dále rozebírána a diskutována.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu se skládá z těchto částí:

- Hodnocení cvičení formou zápočtových testů popřípadě semestrálního projektu.
- Hodnocení počítačových cvičení, kde student vypracuje zadané úlohy.
- Hodnocení závěrečného zkouškového testu.
- Hodnocení aktivity studenta. Jedná se o bonusové body za dobrovolné samostatné a aktivní řešení zadaných příkladů apod. Udílení bonusových bodů je zcela subjektivní a v kompetenci vyučujících předmětu.

Poměr bodů z jednotlivých částí výuky a podmínky získání zápočtu a zkoušky jsou upřesněny vyučujícím na začátku semestru.

Osnovy výuky

Osnova přednášek:
1. Úvod a organizace předmětu, opakování problematiky finanční matematiky, vstupní test!
2. Náklady v elektroenergetice, náklady na ztráty, náklady na výkon a na energii
3. Náklady vedení - volba vhodného průřezu vedení, hospodárný průřez vedení
4. Náklady transformátorů - hospodárné zatížení transformátoru, skupinový chod transformátorů
5. Hospodárné rozdělení výroby a zatížení elektrických sítí
6. Výpočet a oceňování přírůstku ztrát a spotřeby elektřiny
7. Optimalizace provozu energetických soustav
8. Úvod do problematiky financí a účetnictví v elektroenergetice (zvaná přednáška)
9. Základní metody a postupy v ekonomice elektroenergetiky (zvaná přednáška)
10. Ekonomická efektivnost v energetických soustavách, vliv environmentálních požadavků na ekonomickou efektivnost projektů v energetice.
11. Trh a obchodování s elektrickou energií
12. Obchodování s elektrickou energií a emisními povolenkami (zvaná přednáška)
13. Obchodování s elektrickou energií, regulace (zvaná přednáška)

Osnova cvičení odborného základu:
1. Opakování problematiky finanční matematiky
2. Náklady v elektroenergetice
3. Měrné náklady na ztráty, výkon a energii
4. Náklady vedení
5. Náklady transformátorů
6. Zápočtový test 1
7. Ekonomická efektivnost v energetických soustavách
8. Hospodárné rozdělení výroby a zatížení elektrických sítí
9. Výpočet a oceňování přírůstku ztrát a spotřeby elektřiny
10. Trh s elektrickou energií, tvorba cen, regulace
11. Zápočtový test 2

Osnova počítačových cvičení:
12. Využití softwarových nástrojů při řešení úloh z ekonomiky v elektroenergetice
13. Využití softwarových nástrojů při řešení optimalizace provozu energetických soustav.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními a přímými souvislostmi a závislostmi mezi problémy a tématy ryze technického charakteru z oblasti elektroenergetiky a mezi ekonomickými aspekty řešené problematiky. Cílem předmětu je dokázat studentům a přimět studenty, aby pochopily, že elektroenergetika a ekonomika jsou spojené nádoby a že pochopení tohoto spojení je nutnou součástí znalostí každého inženýra a absolventa oboru Elektroenergetika.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky z předmětu jsou nepovinné, avšak jejich návštěva je doporučována. Na přednáškách je zcela vysvětlena zkoušená problematika a studenti jsou upozorněni na řadu klíčových a kolizních otázek a úloh. U přednášek odborníků z praxe je kontrolována prezence, která slouží jako podklad k celkovému hodnocení předmětu a případné licitaci bodů.

Počítačová cvičení a cvičení odborného základu jsou nepovinná. Povinné je však vypracování případných samostatných zadaných úloh popřípadě projektů.

Základní literatura

Klíma, Jirešová:Řízení a ekonomika energetických soustav I.,ČVUT Praha, 1981
VASTL, Jaromír, POVÝŠIL, Roman, NAVRÁTIL, Petr. Řízení výrobních systémů : Sbírka úloh. 2. vyd. Praha : Ediční středisko ČVUT, Praha 6, Zikova 4, 1990. 237 s. ISBN 80-01-00227-6.
PAVLOVSKÝ, Bohumír. Ekonomika a řízení elektrizačních soustav : I. část - Ekonomika elektrických sítí. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1982. 150 s. číslo publikace 412-33223.
MUNASINGHE, Mohan. The Economics of Power System Reliability and Planning : Theory and Case Study. 1st edition. Washington D.C., USA : [s.n.], 1979. 623 s. ISBN 0-8018-2276-9.
TOMEK, Gustav, VÁVROVÁ, Věra, VAŠÍČEK, Jiří. Marketing v energetice. Sazba Milan Vokál. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2002. 248 s. ISBN 80-247-0370-X.
KLÍMA, Jiří, et al. Ekonomika a řízení elektroenergetiky. Jaroslav Jelínek. 2. vyd. Praha : STNL, 1986. 184 s.
Upozorňuji, že se jedná jen o příklad vhodné literatury. Seznam není v žádném případě konečný. Obecně lze čerpat z jakékoliv literatury zabývající se problematikou ekonomie a řízení v energetice, obchodováním s elektřinou atp.

Doporučená literatura

CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. 1. vyd. Praha : [s.n.], 1995. 84 s. HZ. ISBN 80-901918-0-0.
SMÉKALOVÁ, Darina. Finanční a pojistná matematika : pro střední školy s ekonomickým zaměřením. Sazba: Montanex, a.s., Tisk, Tiskárna Tichý , Ostrava - Vítkovice, Obálka: Miloš Kardoš. 1 : Montanex a.s. Výstavní 10, 730 40 Ostrava, 1995. 167 s. ISBN 80-85780-39-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-EEN , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Struktura energetiky.
Náklady v elektroenergetice - 1. část.
Náklady v elektroenergetice - 2. část.
Ekonomika výroby elektrické energie.
Ekonomika provozu přenosových a distribučních soustav.
Oceňování ztrát.
Ceny elektrické energie, tarify.
Liberalizace energetiky.
Konkurence v energetice.
Obchodování s elektřinou.
Energetická politika státu.
Energetická legislativa Evropské unie.
Energetická legislativa České republiky.

Cvičení odborného základu

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Stanovení ceny elektrické energie.
Hospodárné zatěžování vodičů.
Hospodárné zatěžování transformátorů.
Ekonomická optimalizace posílení stávající přenosové kapacity.
Posouzení kompenzace jalového výkonu.
Ekonomické souvislosti spolehlivost dodávky elektrické energie.
Závěrečný test.

Cvičení na počítači

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Složené úrokování.
Náklady - základní vztahy.
Aktualizované náklady.
Marginální náklady.
Měrné náklady na ztráty výkonu a energie.
Oceňování ztrát.