Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-LMSTAk. rok: 2016/2017

Samostatná práce studenta při řešení odborného problému s využitím konzultací vedoucího práce. Téma diplomové práce si student obvykle vybírá z nabídky oboru telekomunikační a informační technika již v zimním semestru daného akademického roku jako semestrální projekt a je definitivně specifikováno a závazně zadáno na začátku letního semestru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

30

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semestrálního projektu (LM2T).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatně vypracovanou práci. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Diplomovou práci hodnotí komise pro státní závěrečné zkoušky.

Osnovy výuky

Samostatná diplomová práce řešící vybraný technický problém.

Učební cíle

Cílem je zpracování samostatné odborné diplomové práce studenta na závěr jeho magisterského studia. Téma si student vybírá z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Základní literatura

Podle tématu práce.
Individual, depending on the project theme.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-TIT , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-TIT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

360 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování projektu dle individuálního zadání.