Detail předmětu

Marketing

FEKT-LMKGAk. rok: 2016/2017

Moderní pojetí marketingu, výchozí předpoklady pro jeho uplatnění, podstata marketingové koncepce podnikání a nástroje její realizace. Marketingový mix. Marketingová strategie podniku. Specifika marketingu v základních tržních segmentech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen:
pracovat efektivně,
odpovídat za vlastní průběžné studium a samovzdělávání,
rozhodovat se a zaměřit se na klíčové cíle studia,
používat analytické a koncepční myšlení při řešení úkolů,
předvést zkušenosti z ústní, psané a technologické komunikace.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet, závěrečná zkouška.

Osnovy výuky

Úvod do problematiky marketingu, marketingová koncepce řízení, podmínky pro uplatnění marketingu.
Trh jako ekonomická kategorie a jeho marketingové vymezení, tržní segmentace strategie založené na segmentaci
Specifika marketingu v oblasti služeb
Zákazník - charakteristika jeho očekávání, spokojenost zákazníků
Konkurence - charakteristika konkurenčního prostředí, druhy konkurence, důsledky rozdílného postavení firmy na firemní strategii Porterova analýza konkurenčního prostředí
Marketingové postupy ve firemní praxi - výrobková politika
Marketingové postupy ve firemní praxi - cenová politika
Marketingové postupy ve firemní praxi - distribuční politika
Marketingové postupy ve firemní praxi - marketingová komunikace
Marketingový audit
Marketingový výzkum
Soudobé trendy v marketingu (CRM, DM, e-commerce ..)

Učební cíle

Získání širokého spektra znalostí z oblasti marketingu, s orientací na současné pojetí této podnikatelské filosofie. Výklad je doprovázen příklady úspěšných firem, které a kladou důraz na uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je orientován na seznámení studentů s řadou pojmů a přístupů, na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností s aplikací poznatků v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve výuce.

Základní literatura

CHALUPSKÝ, V.: Kapitoly z marketingu. VUT Brno, 1994

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EVM , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-EVM , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do problematiky marketingu, marketingová koncepce řízení, podmínky pro uplatnění marketingu.
Trh jako ekonomická kategorie a jeho marketingové vymezení, tržní segmentace strategie založené na segmentaci
Specifika marketingu v oblasti služeb
Zákazník - charakteristika jeho očekávání, spokojenost zákazníků
Konkurence - charakteristika konkurenčního prostředí, druhy konkurence, důsledky rozdílného postavení firmy na firemní strategii Porterova analýza konkurenčního prostředí
Marketingové postupy ve firemní praxi - výrobková politika
Marketingové postupy ve firemní praxi - cenová politika
Marketingové postupy ve firemní praxi - distribuční politika
Marketingové postupy ve firemní praxi - marketingová komunikace
Marketingový audit
Marketingový výzkum
Soudobé trendy v marketingu (CRM, DM, e-commerce ..)

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení budou probíhat jak formou tradičních (tj. v učebnách probíhajících) cvičení, tak terénních cvičení, při nichž budou studenti shromažďovat podklady pro svůj seminární projekt. Ve cvičeních bude kladen důraz na rozvinutí teoretických poznatků, jakož i na procvičení témat v podobě prakticky orientovaných příkladů a případových studií. V další části těchto cvičení bude vytvořen prostor pro prezentaci seminárního projektu a následnou diskusi ze prezentovaných analýz. Harmonogram cvičení:
Úvod do předmětu, seznámení s programem přednášek a cvičení, seznámení s pravidly pro udělení zápočtu, zadání seminárních projektů,
Základy marketingu
Určování velikosti trhu a tržního podílu
Obal; (TEST 1)
Analýza sortimentního kříže
Zavádění výrobků na trh - případová studie
Portfolio analýza
Test cenové citlivosti; (TEST 2)
Prezentace výsledků seminárního projektu
Distribuce
Podpora prodeje a prodejní místo
Případová studie telemarketing