Detail předmětu

Laboratoře elektrických strojů a přístrojů

FEKT-LLSPAk. rok: 2016/2017

Příprava základních měření, druhy zkoušek elektrických strojů a přístrojů. Speciální zkoušky a měření na elektrických strojích a přístrojích. Přesnost měření veličin závislých na více parametrech. Správnost měření zařízení s měřicími transformátory. Zkušební metodika měření rychlých přechodných dějů s využitím výpočetní techniky. Základy normalizace, národní a mezinárodní normy používané při zkoušení elektrických zařízení. Automatizované měření na zkušebnách a zkratovnách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

- Definovat význam měření v současné technické praxi,
- Zajistit přípravu měření, experimentu, provést výběr vhodných měřicích přístrojů,
- Realizovat jednotlivé druhy zkoušek,
- Stanovit základní chybu měření nejen pro klasické měřicí přístroje, ale posoudit i chybu měření pro elektronické měřicí přístroje,
- Vyhodnotit naměřené hodnoty nejen numericky, ale i graficky, zpracovat laboratorní protokol,
- Při měření využívat dostupných technických norem, předpisů, apod.

Prerekvizity

- Základy jednotlivých el. strojů a zařízení,
- Orientovat se v technické literatuře a ovládat základní práce na PC,
- Aplikovat jednotlivé bezpečnostní předpisy a doporučení.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení a laboratoře. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Zvládnutí přípravy experimentu, seznámení se základy normalizace, osvojení jednotlivých druhů zkoušek, provádění speciálních zkoušek klasickými měřicími metodami a automatizovaným systémem měření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

G. N. Petrov :Elektrické stroje I, II,Akademie Praha 1980
Měřička, Zoubek:Elektrické stroje,SNTL Praha 1993
Havelka O.:Elektrické přístroje,SNTL Praha 1985
Hruška, K. - Bradík, J.:Nejistoty stanovení jakosti a jejich vliv na ztráty, skriptum VUT Brno 1998.
VESELKA, F.; VALOUCH, V. Laboratoře elektrických strojů a přístrojů. Návody pro laboratorní měření. Laboratoře elektrických strojů a přístrojů II. Návody pro laboratorní měření. 2008.
BAŠTA,J., KULDA,V.,MĚŘIČKA,J., a kol.: Měření na elektrických strojích 1-3. SNTL , Praha 1959

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-SVE , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-SVE , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Tok elektrické energie v laboratoři el. strojů a přístrojů, laboratorní pult
Zatěžování asynchronního motoru s kroužkovou kotvou
Měření na jednofázovém indukčním regulátoru
Měření reaktancí synchronního stroje
Vlastnosti asynchronního motoru připojeného na dvě fáze, - jednofázový asynchronní motor
Speciální komutátorové stroje
Nesymetrické zatížení trojfázového transformátoru
Ověření znalostí z jednotlivých laboratorních úloh