Detail předmětu

Ekologie výroby

FEKT-LEKVAk. rok: 2016/2017

Předmět se věnuje problematice ekologie výroby a negativními dopady produkce na životní prostředí. Jsou probírána témata jako čistší produkce a formy její aplikace v praxi, recyklace produktů a výrobků elektrotechnických výrob, odpadní vody při povrchové úpravě kovů, použité transformátorové a kondenzátorové oleje, toxické odpadní materiály, odpady při výrobě zářivek, výbojek a obrazovek, odpadní materiály při výrobě plastů, elektrochemických zdrojů elektrické energie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu MEKV je schopen:
- charakterizovat jednotlivé druhy odpadů, vyjmenovat rozdělení a způsoby recyklace odpadů.
- definovat chemické toxické látky anorganické a organické.
- popsat (na základě stávajících znalostí) hlavní mechanismy podílející se na globálním oteplování, umí popsat princip skleníkového efektu.
- diskutovat rozdílné světové pohledy na životní prostředí se zaměřením na evropskou legislativu, americkou legislativu a legislativu rozvojových zemí.
- vysvětlit pojem trvalé udržitelnosti a popsat vývoj i stávající stav platné legislativy.
- popsat mechanismy působení koroze kovů a definovat základy povrchových úprav kovů.
- popsat základní projevy elektrostatického, magnetického a elektromagnetického pole a jejich vliv na biologické systémy.
- popsat životní cyklus výrobku a popsat poruchový model výrobku. Umí charakterizovat poruchy, definovat pravděpodobnost por

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Samostatné práce - max. 20b
Prezentované semestrální práce max. 40b
Závěrečná zkouška - max. 40b
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu mohou být každoročně aktualizovány vyhláškou garanta předmětu.

Osnovy výuky

Ekologie výroby, negativní dopad produkce na životní prostředí.
Čistší produkce a formy její aplikace při výrobních procesech.
Ekologicky šetrné technologie provozu elektrotechnických výrobků.
Recyklace produktů a výrobků elektrotechnických výrob.
Zpracování odpadních vod při povrchové úpravě kovů.
Zpracování použitých transformátorových a kondenzátorových olejů.
Toxické materiály při výrobě a recyklaci elektrotechnických výrobků.
Odpadní materiály při výrobě a recyklaci plastů.
Odpady při výrobě zářivek, výbojek a obrazovek a jejich recyklace.
Ekologické procesy při výrobě elektrochemických zdrojů.
Ekologicky šetrné technologie při provozu elektrochemických zdrojů.
Ekologicky šetrné technologie recyklace elektrochemických zdrojů.

Učební cíle

Cílem předmětu je uplatnění ekologických poznatků a postupů při výrobě, provozu a recyklaci elektrotechnických výrobků. Při výrobě se jedná v rámci poznatků čistší produkce o minimalizaci jeho negativního vlivu na životní prostředí. Během recyklace vyrobků se jedná o zajištění minimalního vlivu technologie na životní prostředí a snahu o maximální podíl recyklovaných komponent při jejich druhotném použití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

US Environmet Protection Agency:Profile of the Electronic and Computer Industry,EPA/310-R-95-002, 1995 (EN)
CBI Rotterdam:Environmental Quick Scan Electronic Components,The Netherlands 1997 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Ekologie výroby, negativní dopad produkce na životní prostředí.
Čistší produkce a formy její aplikace při výrobních procesech.
Ekologicky šetrné technologie provozu elektrotechnických výrobků.
Recyklace produktů a výrobků elektrotechnických výrob.
Zpracování odpadních vod při povrchové úpravě kovů.
Zpracování použitých transformátorových a kondenzátorových olejů.
Toxické materiály při výrobě a recyklaci elektrotechnických výrobků.
Odpadní materiály při výrobě a recyklaci plastů.
Odpady při výrobě zářivek, výbojek a obrazovek a jejich recyklace.
Ekologické procesy při výrobě elektrochemických zdrojů.
Ekologicky šetrné technologie při provozu elektrochemických zdrojů.
Ekologicky šetrné technologie recyklace elektrochemických zdrojů.

Cvičení odborného základu

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Řešení projektu čistší produkce ve výrobních podnicích.
Ekologicky šetrné aplikace elektrochemických zdrojů v elektrických vozidlech a při akumulaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Ostatní aktivity

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Exkurze do provozu pro zpracování použitých transformátorových a kondenzátorových olejů.