Detail předmětu

Návrh antén a rádiových spojů

FEKT-LASVAk. rok: 2016/2017

Předmět je zaměřen na vysvětlení základních principů teorie antén a šíření rádiových vln a jejich využití pro návrh antén a rádiových spojů. Získané znalosti si studenti procvičí na návrhu vlastních antén, které vyrobí a změří, a rovněž na návrhu vybraných rádiových spojů v reálných podmínkách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit princip funkce a popsat základní kroky návrhu vybraných typů lineárních antén (dipól, monopól, skládaný dipól, logaritmicko-periodická anténa, Yagiho anténa);
- vysvětlit princip funkce a popsat základní kroky návrhu mikropáskových flíčkových antén s lineární a kruhovou polarizací;
- vysvětlit princip funkce a popsat základní kroky návrhu trychtýřových, reflektorových a štěrbinových antén;
- vysvětlit základní principy zvětšování šířky pásma antén;
- vysvětlit principy antén s extrémní šířkou pásma;
- vysvětlit základní principy modelování antén;
- pro dané kmitočtové vyjmenovat dominantní mechanismus šíření, vhodné typy antén a typické služby;
- popsat principy šíření rádiových vln v blízkosti povrhu Země;
- popsat základní kroky návrhu rádiových spojů;
- popsat výpočet intenzity pole prostorové vlny v reálném terénu;
- popsat využití spádových křivek pro stanovení úrovně intenzity pole;
- vysvětlit principy šíření vln a modelování v oblasti mobilní rádiové komunikace, vysvětlit deterministický, empirický a semi-empirický model šíření;
- popsat princip tvorby empirického modelu;
- popsat vliv atmosféry na rádiové spoje;
- vysvětlit co to je „digitální rádioreléový spoj“, uvést jeho výhody a nevýhody, vysvětlit kritéria kvality a základní kroky návrhu digitálního rádioreléového spoje.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět by měl být schopen:
- počítat s komplexními čísly;
- aplikovat základní principy integrálního a diferenciálního počtu;
- vysvětlit základní principy z teorie elektromagnetického pole (Maxwellovy rovnice, elementární zdroje záření, šíření rovinné a kulové vlny, šíření vlny podél vedení).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává dva samostatné projekty.

Způsob a kritéria hodnocení

Laboratorní cvičení (15 bodů), dva individuální projekty (30 bodů), závěrečná zkouška (34 bodů písemná část + 21 bodů ústní část=celkem 55 bodů).

Osnovy výuky

1. Základní pojmy z teorie antén, analýza antén.
2. Vyzařování elektromagnetických vln, teorie lineárních antén.
3. Vyzařování anténních soustav, lineární antény pro vybraná kmitočtová pásma.
4. Mikropáskové antény.
5. Trychtýřové antény, reflektorové antény.
6. Štěrbinové antény, širokopásmové antény.
7. Antény pro speciální aplikace, pomocné obvody antén.
8. Materiály pro anténní techniku, konstrukce a výroba antén, měření antén.
9. Šíření rádiových vln, užití kmitočtového spektra, podmínky rádiového spojení, základní koncepce návrhu rádiového spoje.
10. Šíření rádiových vln v blízkosti povrchu Země, povrchová a prostorová vlna.
11. Mobilní rádiová komunikace, modely šíření vln v makrobuňkách, mikrobuňkách a pikobuňkách, šíření vln uvnitř budov.
12. Vliv atmosféry na rádiové spoje.
13. Mikrovlnné spoje.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy antén, jejich použití a technickém návrhu, a dále s principy návrhů rádiových spojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ČERNOHORSKÝ,D. a NOVÁČEK,Z.: Antény a šíření rádiových vln. Přednášky. Skriptum FEKT VUT Brno, Brno 2001 (CS)
ČERNOHORSKÝ,D. a NOVÁČEK,Z. Navrhování rádiových spojů. Skriptum FE VUT Brno, Brno 1992. (CS)

Doporučená literatura

BALANIS, C., A., Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition, John Wiley and Sons, New Jersey, 2005. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy z teorie antén, analýza antén.
2. Vyzařování elektromagnetických vln, teorie lineárních antén.
3. Vyzařování anténních soustav, lineární antény pro vybraná kmitočtová pásma.
4. Mikropáskové antény.
5. Trychtýřové antény, reflektorové antény.
6. Štěrbinové antény, širokopásmové antény.
7. Antény pro speciální aplikace, pomocné obvody antén.
8. Materiály pro anténní techniku, konstrukce a výroba antén, měření antén.
9. Šíření rádiových vln, užití kmitočtového spektra, podmínky rádiového spojení, základní koncepce návrhu rádiového spoje.
10. Šíření rádiových vln v blízkosti povrchu Země, povrchová a prostorová vlna.
11. Mobilní rádiová komunikace, modely šíření vln v makrobuňkách, mikrobuňkách a pikobuňkách, šíření vln uvnitř budov.
12. Vliv atmosféry na rádiové spoje.
13. Mikrovlnné spoje.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Symetrický dipól, skládaný dipól
2. Yagiho anténa
3. Mikropáskové antény s lineární polarizací
4. Mikropáskové antény s kruhovou polarizací
5. Štěrbinové antény
6. Trychtýřové antény
7. Vícepásmové antény
8. Širokopásmové antény
9. Počítačová analýza a návrh rádiového spoje

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měření rozložení proudu na lineárních anténách
2. Měření parametrů feritové antény
3. Vstupní impedance antén a impedanční přizpůsobení mikropáskové antény
4. Měření intenzity pole
5. Měření zisku a směrových charakteristik antén