Detail předmětu

Základy počítačové sazby a grafiky

FEKT-KZSGAk. rok: 2016/2017

Předmětem výuky tohoto kurzu je výklad základních principů, algoritmů a technik tvorby dokumentů, s ohledem na jejich využití při publikační činnosti (obecně příprava a produkce prezentačních materiálů, orientace a základní kvalifikace pro práci v grafickém studiu a tiskárně, sazba bakalářské, diplomové práce, dokumentace k vytvořenému programu apod.). V oblasti elektronické sazby se studenti seznámí zejména se systémy LaTeX a částečně Adobe InDesign, v oblasti praktického zpracování grafiky je předmět zaměřen na zvládnutí základů Adobe Photoshop. Cvičení jsou využita pro seznámení se software používaným při návrhu, tvorbě a organizaci dokumentů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Studenti
* porozumí základním principům rovinné (2D) počítačové grafiky a zpracování obrazu,
* naučí se základním lineárním a zejména nelineárním úpravám obrazu pro potřeby publikování,
* naučí se optimální redukci barevného obrazu (rozlišení, komprese, ICC barevný profil) z hlediska tiskové kvality, ekonomie a objemu dat,
* pochopí moderní technologie používané při kompresi obrazů a naučí se je využívat,
* porozumí typografickým zásadám při tvorbě dokumentů a naučí se správné sazbě českých textů,
* naučí se používat program Photoshop pro úpravu rastrových grafických dat, program InDesign a systém LaTeX pro sazbu technických textů (což vytvoří dobrý předpoklad např. pro kvalitní zpracování bakalářské, diplomové práce),
* dozví se o formátech používaných v tištěném a elektronickém publikování (WWW).

Prerekvizity

Znalosti na úrovni středoškolského studia; základy zpracování signálů ve spojitém a v diskrétním čase.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují tutoriály a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává celkem sedm samostatných projektů.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení samostatných úkolů: 40 bodů, minimum 2 body z každého úkolu.
Závěrečná písemná zkouška: 60 bodů, minimum 30 bodů.

Osnovy výuky

1 Úvod. Vymezení předmětu. Obraz jako dvojrozměrný signál. Vektorová vs. bitmapová grafika. Principy editace a zobrazování vektorové grafiky. Rasterizace. Vzorkování spojitého obrazu, aliasing.
2 Barevné prostory (RGB, CMYK, Lab) a jejich souvislosti. Správa barev. Redukce barevného prostoru, duplex, monochromatický obraz. Způsoby ukládání drojrozměrných dat, grafické formáty.
3 Diskrétní transformace obrazu a jejich využití. Komprese obrazu (LZW, JPEG, JPEG2000).
4 Sken - rotační, plochý. Parametry a třídy skenerů. Technická fotografie - teorie. Lineární a nelineární zpracování obrazu - jas, kontrast, histogram, dvojrozměrná filtrace.
5 Cyklus přípravy a ladění dokumentů v dávkových systémech, analogie s vývojem programů.
6 Logická vs. vizuální struktura dokumentu. Značkování. Značkovací jazyky, SGML, XML+XSLT, MathML, HTML, CSS.
7 Principy knižního designu. Sazba. Základy typografie, základní typografické pojmy, míry, terminologie. Pravidla sazby. Specifika sazby českých textů. Specifika designu na WWW.
8 Typy a formáty písem, způsoby reprezentace a designu písem. Bézierovy křivky.
9 Sázecí systémy. TeX/LaTeX jako příklad dávkového systému. Historie TeXu. Adobe InDesign jako příklad WYSIWYG systému.
10 Základy předtiskové přípravy. Jazyk Postscript, Bounding Box. Formát PDF - Portable Document Format. Adobe Acrobat a možnosti elektronické korektury.
11 Tiskové technologie. Výstupní zařízení. Osvit, tisk a vazba. CtP technologie.
12 Grafika v LaTeXu - interní i vkládání externí grafiky. Použití balíčků psfrag, pstricks apod. Balíček thesis pro kvalitní sazbu diplomových a bakalářských prací. Konverze TeXovských dokumentů do HTML. Publikování XML dokumentů pomocí TeXu.

Učební cíle

Získat přehled v principech rovinné (2D) počítačové grafiky a zpracování obrazů. Seznámit se s programem Photoshop jako konkrétním zástupcem editorů rastrové grafiky. Naučit se základní principy a postupy při přípravě grafických prezentačních materiálů, i s ohledem na technologii tisku. Seznámit se se základy typografie, dále se specifiky českých textů a s pravidly při sazbě technické a matematické literatury. Naučit se základům praktické sazby technického dokumentu pomocí systému LaTeX.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Žára, J., Beneš, B., Felkel, P., Moderní počítačová grafika, ComputerPress, 1999. (CS)
Beran, V. Typografický manuál : učebnice počítačové typografie. 1. vyd. Náchod : MANUÁL, 1994. přeruš. st. Bibliogr. ISBN 80-901824-0-2. (CS)
Plch, R., Lomtatidze, L. Sázíme v LaTeXu diplomovou práci z matematiky. 1. vydání. Brno : Masarykova Univerzita, 2003. 122 s. ISBN 80-210-3228-6. (CS)
Rybička, J. Latex pro začátečníky [3. vyd.]. 3. vyd. Brno : Konvoj, 2003. 238 s. ISBN 80-7302-049-1. (CS)
RAJMIC, P. Základy počítačové sazby a grafiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-152. ISBN: 978-80-214-4451- 5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program IBEP-TZ bakalářský

    obor TZ-IBP , 3. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Úvod. Vymezení předmětu. Obraz jako dvojrozměrný signál. Vektorová vs. bitmapová grafika. Vzorkování, aliasing.
2 Barevné prostory (RGB, CMYK, Lab) a jejich souvislosti. Redukce barevného prostoru, duplex, monochromatický obraz. Způsoby ukládání drojrozměrných dat, grafické formáty.
3 Diskrétní transformace obrazu a jejich využití. Komprese (LZW, JPEG, JPEG2000).
4 Sken - rotační, plochý. Technická fotografie. Základy grafického programu GIMP. Lineární a nelineární zpracování obrazu - jas, kontrast, histogram, dvojrozměrná filtrace, ropoznávání hran. Barevná retuš.
5 Cyklus přípravy a ladění dokumentů. Analogie s vývojem programů.
6 Logická vs. vizuální struktura dokumentu. Značkování. Značkovací jazyky, SGML, XML, HTML, CSS.
7 Principy knižního designu. Specifika designu na WWW. Sazba. Základy typografie, základní typografické pojmy, míry, terminologie. Pravidla sazby. Specifika sazby českých textů.
8 Typy a formáty písem, způsoby representace a designu písem. Rastrovací algoritmy, techniky redukcí tvaru písem.
9 Sázecí systémy. TeX jako příklad dávkového sázecího systému. WYSIWYG systémy. Historie TeXu. Princip makrojazyka. Algoritmy zlomu apod. použité v TeXu. LaTeX.
10 Předtisková příprava. Jazyk Postscript. Bounding Box. Formát PDF - Portable Document Format.
11 Tisk a distribuce. Výstupní zařízení. Osvit, tisk a vazba. Portable Document Format, Adobe Acrobat.
12 Konverze TeXovských dokumentů do HTML stránek - LaTeX2html. Konverze z jiných formátů do TeXu.
13 Kreslení technických obrázků pomocí podpůrných balíčků přímo v systému LaTeX. Bézierovy křivky, splajny. Příprava obrázků v programovém systému MATLAB a jejich vložení do elektronického dokumentu. Využití balíčku PSFRAG.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Úvod do cvičení. Program GIMP. Sken. Barevné prostory a jejich optimální redukce. Komprese obrazu. Skriptování v GIMP.
2 Lineární a nelineární zpracování obrazu v GIMP. Převzorkování, aliasing.
3 Systém LaTeX. Vývojový cyklus editor-překladač-prohlížeč, doplňkové nástroje.
Hladká sazba. Základní formátovací prvky v dokumentu. Matematické prvky - symboly, matice, rovnice atd.
4 LaTeX - složitější vzorce, soustavy rovnic, správné typografické zarovnávávní. Křížové odkazy - číslování rovnic, obrázků, reference.
5 Manipulace s obrázky. Import z jiných formátů do LaTeXu. Generování výsledného dokumentu formátu PDF.
6 Samostatná práce - příprava technického dokumentu dle zadání.
7 Samostatná práce - příprava technického dokumentu dle zadání.