Detail předmětu

Signály a soustavy

FEKT-KSISAk. rok: 2016/2017

Předmět Signály a soustavy se věnuje základům zpracování analogových a číslicových signálů a analýze systémů. Tato problematika tvoří součást řady různých technických zařízení. V předmětu jsou představeny základní principy spojitých a diskrétních signálů a systémů. Signály jsou reprezentovány jak v časové oblasti, tak také v kmitočtové oblasti. Dále jsou probírány základní typy signálů a jejich vlastnosti, potřebné operace se signály, klasifikace a analýza systémů. Studenti se také seznámí s vizualizací a zpracováním signálů pomocí počítače s běžným signálovým software a získají praktické zkušenosti s laboratorními přístroji jako osciloskop, signálový generátor, signálový analyzátor, apod. Studenti využijí získané znalosti v navazujících předmětech, které jsou zaměřeny na specifické aplikace metod zpracování signálů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen
- změřit, zobrazit a popsat signály,
- definovat a generovat potřebný signál,
- určit spektrum a vlastnosti signálů,
- provádět převody mezi analogovými a číslicovými signály,
- analyzovat systémy,
- diskutovat výhody a nevýhody komunikačních signálů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti bakalářské matematiky (derivace, integrály, řešení rovnic, základy pravděpodobnostní analýzy, statistická rozložení).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává sedm samostatně vypracovaných úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti mohou získat maximálně 30 bodů za aktivní práci během semestru a 70 bodů za závěrečnou zkoušku. Bodované aktivity jsou následující: jeden test uprostřed semestru zaměřený na počítání signálových příkladů (10 bodů), dvě počítačová cvičení (10 bodů) a pět domácích úkolůí (10 bodů). Závěrečná písemná zkouška obsahuje otázky z teorie signálů s soustav a početní příklady (70 bodů).

Osnovy výuky

1. Úvod do teorie signálů a soustav, základní operace se signály v časové oblasti, harmonický signál, funkce sinc(x), výkon a energie signálů.
2. Periodické a neperiodické signály, typické příklady, obdélníkové impulsy.
3. Fourierova transformace, základní vlastnosti, spektrální funkce vybraných signálů.
4. Korelace a konvoluce, vlastnosti, praktické aplikace, vzájemný vztah.
5. Systémy se spojitým časem, Laplaceova transformace, přenosová funkce.
6. Analýza systémů se spojitým časem, lineární a nelineární systémy.
7. Převody mezi analogovými a digitálními signály, vzorkování, rekonstrukce signálu ze vzorků.
8. Diskrétní Fourierova transformace, použití DFT, princip výpočtu FFT.
9. Systémy s diskrétním časem, prvky diskrétních systémů, charakteristiky.
10. Analýza systémů s diskrétním časem, testovací signály.
11. Signály v náhodných procesech, stacionarita a ergodicita.
12. Signály a soustavy pro přenos dat v komunikacích, modulace a demodulace.
13. Příklady zpracování signálů v multimédiích, lékařství a bezpečnostní oblasti.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejčastějšími typy signálů a jejich základními vlastnostmi a ukázat analýzu systémů včetně principů působení systémů na signály.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení na počítačích jsou povinná. Zameškanou výuku lze nahradit obvykle koncem semestru.

Základní literatura

MITRA, S. K. Digital signal processing. A computer-base approach. New York: The McGraw-Hill Companies, 2011. (EN)
KAMEN, E. W., HECK, B. S. Fundamentals of Signals and Systems. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 2007. (EN)
JAN, J. Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. Brno: VUT v Brně, 2002. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-EST , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přehled a rozdělení technických signálů, základní operace se signály v čase, harmonický signál.
Periodické signály v technické praxi, obdélníkové impulsy.
Fourierova transformace, základní vlastnosti, spektrální funkce vybraných signálů.
Lineární neparametrické systémy, ideální přenosový článek.
Signály jako náhodné procesy, stacionarita a ergodicita.
Korelace a konvoluce, vlastnosti, praktické aplikace, vzájemný vztah.
Ideální a skutečné vzorkování, rekonstrukce signálu ze vzorků.
Operace s diskrétními signály, diskrétní Fourierova řada.
Diskrétní Fourierova transformace, použití DFT, princip a význam FFT.
Náhodné signály s diskrétním časem.
Systémy s diskrétním časem, prvky diskrétních systémů, charakteristiky.
Signály a soustavy pro přenos dat v základním a v přeloženém pásmu.
Řešené příklady na zpracování signálů.

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování signálů v programu MathCAD.
Časové průběhy signálů, základní operace se signály (MATLAB).
Průchod signálů lineární a nelineární soustavou (MATLAB).
Působení přenosového kanálu na vybrané impulzy (MATLAB).
Zpracování externích signálů na počítači (MATLAB).

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seznámení s laboratoří. Bezpečnost práce, obsluha přístrojů.
Generování a zobrazení definovaných signálů.
Periodické signály a jejich spektra.
Vzorkování signálů.
Signály s diskrétním časem.
Modulované signály.