Detail předmětu

Cizí jazyk 2 (španělština)

FEKT-HSP2Ak. rok: 2016/2017

Kurs navazuje na HSP1,rozšiřuje komunikativní schopnosti,uvádí nové jazykové jevy a rozvíjí již získané jazykové dovednosti : užití slovní zásoby a gramatických struktur v komunikaci, nácvik poslechu s porozuměním s využitím náročnějších audio i video materiálů a nácvik porozumění textu s využitím slovníku. Budou zapůjčeny originální španělské učebnice.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student dosáhne rozšíření jazykových dovedností ve španělštině na úroveň mírně pokročilou.Student získá další znalosti španělské gramatiky. Student se naučí a bude schopen použít další slovní zásobu a španělsky komunikovat v běžném životě, a to ve všech třech časových rovinách.
Student bude schopen se orientovat v jednoduchém psaném textu za pomoci slovníku.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z kursu HSP1, příp. jemu ekvivalentní znalosti španělského jazyka.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování kombinují aktivní účast na seminářích (konverzace, role play, procvičování gramatiky a slovní zásoby, využívání audiovizuálních prostředků a pravidelné testování předchozího učiva) s domácí přípravou - samostudiem.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou úspěšného zakončení kursu je 75% aktivní účast ve výuce, průběžné plnění úkolů zadaných během kursu učitelem a složení testu a závěrečné zkoušky
1) Semestrální test tvořící 40% celkového hodnocení - ověřuje znalosti získané v průběhu semestru (max.40 a min. 20 bodů )

2) Závěrečná zkouška tvořící 60% celkového hodnocení(max.60 a min. 30 bodů):
- čtení s úkoly - ověřuje schopnost práce s textem, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v psaném textu
- poslech s úkoly - ověřuje schopnost porozumět mluvené španělštině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v mluveném projevu

Osnovy výuky

1.úvod, opakování, sloveso hay
2.ukazovací zájmena,složený minulý čas
3.rozkazovací způsob, další nepravidelná slovesa, měsíce, nepřízv.osob.zájmena
4.kvantifikace, předmět ve větě, další číslovky
5.další zájmena,krác.infinitivem,rozkaz.způs.II
6.míry,váhy, zbytek číslovek, neurč.zájmena
7.budoucí čas, příslovce způsobu
8.stupňování přísloví, srovnávání, superlativ absolutní
9.osobní zájmena, podmiňovací způsob
10.další nepravidelná slovesa, cada, todo
11.jednoduchý min.čas, dvojí zápor ve větě
12.opakování
13. test
13.semestrální test

Učební cíle

Rozvinout jazykové dovednosti získané v kursu HSP1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Králová + kol.:Fiesta1, Fraus
videokursy Apartamento para dos, Este país
kolektiv: Ven 1, Edelsa

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor