Detail předmětu

Cizí jazyk 1 (španělština)

FEKT-HSP1Ak. rok: 2016/2017

Nový komunikativní kurs španělštiny pro začátečníky bude zahrnovat nácvik výslovnosti, základy gramatiky, konverzaci v každodenních situacích,čtení a poslech. Pro výuku budou m.j. zapůjčeny originální španělské učebnice, bude použito audio i video.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti základů španělské gramatiky, bude schopen použít základní slovní zásobu . Student získá schopnost porozumět základním každodenním španělským výrokům, a tak španělsky komunikovat v běžném životě.
Student bude schopen se orientovat v jednoduchém psaném textu za pomoci slovníku.

Prerekvizity

žádné

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování kombinují aktivní účast na seminářích (konverzace, role play, procvičování gramatiky a slovní zásoby, využívání audiovizuálních prostředků a pravidelné testování předchozího učiva) s domácí přípravou - samostudiem.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní 75% účast , průběžné plnění úkolů zadaných během kursu učitelem a složení klasifikovaného zápočtu v písemné formě. (min. 50% správných odpovědí)

Osnovy výuky

1.úvod, pozdravy,vázání slov, přízvuk
2.výslovnost, tener, tázací zájmena
3.rod, člen, ser,
4.zájmena osobní, slovesa –ar
5.množné číslo, slovesa –er, -ir
6.pády, předložky, nepravidelná slovesa
7.členové rodiny, číslovky 0-1000
8.přídavná jména,jejich stupńování předložkové vazby
9.přivlastňovací zájmena I., zvratná slovesa
10.mucho, demasiado, bastante, hodiny
11.ir+infinitiv, ser a estar
12.opakování
13.semestrální test

Učební cíle

Studenti získají základy španělštiny, budou se orientovat v jednoduché konverzaci v přítomném, minulém a budoucím čase.Budou schopni komunikovat španělsky v obchodě, restauraci a v dalších běžných každodenních situacích.Toto budou procvičovat pomocí audiovizálních nahrávek a imitací daných situací ve třídě. Budou se učit reagovat na slyšené repliky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Králová + kol.: Fiesta 1, Fraus
videokursy Apartamento para dos, Este país
kolektiv: Ven 1, Edelsa

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor