Detail předmětu

Cizí jazyk 2 (ruština)

FEKT-HRU2Ak. rok: 2016/2017

Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence,a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní.
Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade(zejména v úvodních lekcích)velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka.
Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky mimojazykovými,v nichž zaujímají důležité místo hlavně údaje ze soudobých i starších ruských reálií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student
-si zvýší rozsah,samostatnost a souvislost ve vyjadřování v ústním a písemném projevu.
-si zdokonalí schopnost porozumět psanému textu a interpretovat jeho obsah.
-bude schopen reagovat na slyšené i čtené podněty.
-bude aktivně používat zvládnuté základní gramatické struktury v mluveném i psaném projevu.
-použije nabyté znalosti ke schopnosti konverzovat v oblasti každodenních situací.

Prerekvizity

Absolvovaný předmět HRU1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výklad a aplikace látky s využitím multimédií, simulace situací, ve kterých se používá.
Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu.
Praktická cvičení rozvíjející komunikační dovednosti v ústní i písemné formě.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška v letním semestru se skládá:
1. z písemného testu z probraných lekcí - 40b.
2. z poslechového testu s úkoly na porozumění - 30b.
3. z práce s originálním textem s úkoly na porozumění - 30b.

Osnovy výuky

1.-13.seminář
1.Lekce 6 - povolání.Skloňování podstatných jmen,řadové číslovky.
2.Trávení volného času,vyjadřování dojmů,vyjadřování data,skloňování osobních zájmen.
3.Lekce 7 - zápis do jazykového kurzu,orientace v budově,minulý čas,vykání.
4.Dohodnutí schůzky,skloňování zájmen a podstatných jmen.
5.Lekce 8 - Nakupování,časování dalších sloves,výslovnost předložkových vazeb.
6.Napsání adresy,dopisu,odpověď na inzerát,slovesné vazby. Práce s texty,poslech,skloňování zájmen.
7.Raduga 2: Lekce 1 - ve škole, vyjadřování data, hodin,řadové číslovky.
8.Práce s textem,poslech. Lekce 2 - předložkové vazby,zájmena,skloňování podst.jmen.
9.Práce s texty,konverzace,poslech.
10.Lekce 3 - Orientace ve městě,dopravní prostředky,časování sloves,práce s textem.
11.Infinitivní věty,poslech. Lekce 4 - Nakupování,časování sloves,skloňování podst.jmen.
12.Nesklonná podst.jména,práce s textem,poslech.
13.Celkové opakování

Učební cíle

Cílem je získání základních jazykových dovedností, tj.čtení a porozumění ruskému textu,
poslech a porozumění slyšenému projevu,
schopnost ústně a písemně komunikovat v různých situacích s důrazem na přirozené vyjadřování v běžných situacích a tematických okruzích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve výuce - 75%.
Plnění zadaných úkolů.

Prerekvizity a korekvizity

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor