Detail předmětu

Cizí jazyk 1 (ruština)

FEKT-HRU1Ak. rok: 2016/2017

Kurs je určen pro začátečníky v ruském jazyce.
Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence,a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní.
Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade(zejména v úvodních lekcích)velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka.
Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky mimojazykovými,v nichž zaujímají důležité místo hlavně údaje ze soudobých i starších ruských reálií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student
-ovládne písemnou soustavu ruského jazyka:
-použije znalosti při čtení a psaní azbukou.
-bude schopen porozumět slyšenému i čtenému projevu.
-osvojí si základní gramatické struktury a jejich aplikaci v mluveném i psaném projevu.
-bude schopen reprodukovat nabyté jazykové dovednosti v oblasti každodenních situací.

Prerekvizity

Tento kurz je určen pro začátečníky, případně studenty s malou počáteční zkušeností s ruským jazykem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Výklad a aplikace látky s využitím multimédií, simulace situací, ve kterých se používá.
Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu.
Praktická cvičení rozvíjející komunikační dovednosti v ústní i písemné formě.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečný klasifikovaný zápočet - písemná forma - ověření znalostí probraného učiva dle osnovy předmětu:
známka podle dosažených výsledků v rozmezí 50-100%.

Osnovy výuky

1. - 13. seminář
1.Úvod do studia ruského jazyka,seznámení s azbukou
2.Procvičování psaní a výslovnosti,základní struktury
3.Lekce 1-upevnění základních obratů v ústní komunikaci.Pozdravy,jak se představit,základní typy vět,specifika přízvuku.
4.Lekce 2 -seznamování a představování druhých osob,intonace tázacích a oznamovacích vět.
5.Telefonický rozhovor,domluvení schůzky,specifika oslovení,základní číslovky.
6.Lekce 3- poskytnutí osobních informací,časování základních sloves v přítomném čase,psaní ne u sloves
7.Pozvání na návštěvu,poděkování,omluva,další číslovky a tvar podstatných jmen po číslovkách
8.Lekce 4 -odstraňování jazykových nedorozumění,budoucí čas sloves,další číslovky
9. Rozšíření osobních informací,přivlastňovací zájmena,pohyblivý přízvuk u sloves
10. Lekce 5 - moje rodina,pozvání (přijetí,odmítnutí), I.aII.časování sloves.
11. Poskytnutí informací o rodině,povolání,časování zvratných sloves.
12.Přivlastňovací zájmena,práce s textem,poslech. Opakování.
13.Zápočtový test

Učební cíle

Cílem je získání základních jazykových dovedností:
-čtení a porozumění ruskému textu,
-poslech a porozumění slyšenému projevu
-schopnost ústně a písemně komunikovat v různých situacích s důrazem na přirozené vyjadřování v běžných situacích a tematických okruzích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve výuce - 75%.
Plnění zadaných úkolů.

Doporučená literatura

Ruská gramatika v kostce.M.Balcar.Leda Praha,2014. (RU)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor