Detail předmětu

Lingvistická pragmatika

FEKT-HPRAAk. rok: 2016/2017

Obsahem předmětu je pochopení pragmatických kategorií jazyka, zejména pragmatického významu, který je interpretován mimojazykovými prostředky, uvědomělé používání kooperativního principu a modulace výpovědní síly. Znalost těchto kategorií usnadní uživatelům jazyka jeho promyšlené používání při odborném pracovním jednání jak ústním, tak písemném.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní informace o obsahu lingvistické pragmatiky. Naučí se základní pragmatické kategorie - pragmatický význam, kooperační princip, zdvořilostní princip, jak modulovat ilokuční sílu, jak využívat profesní znalost při produkci a porozumění odborným elektrotechnickým textům.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilá znalost angličtiny.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět bude hodnocen na základě písemné zkoušky, která ověří znalosti získané četbou povinné literatury a účastí na přednáškách.

Osnovy výuky

Vymezení obsahu pojmu lingvistická pragmatika. Reference a inference. Kooperativní princip a zdvořilostní princip. Způsoby realizace obou principů - výpovědní síla a její modulace. Řečové akty. Strategie mluvčího a pisatele vůči recepientovi. Kulturní schémata. Profesní schémata. Pragmatický význam. Aplikace pragmatických teorií na odborný diskurz v elektrotechnickém inženýrsví. Praktické ukázky odborných textů a určení jejích pragmatických kategorií.

Učební cíle

Cílem kurzu je získat přehled o základních kategoriích lingvistické pragmatiky - seznámení s pojmy pragmatický význam, kooperační princip, zdvořilostní princip, ilokuční síla a její modulace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Základní literatura

Widdowson, Henry: Linguistics, 2000, OUP
Urbanová, Ludmila: Stylistika anglického jazyka, 2008, Barrister and Principal (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor