Detail předmětu

Praktická angličtina 4

FEKT-HPA4Ak. rok: 2016/2017

Kurz angličtiny zaměřený na rozvoj všech jazykových kompetencí na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Vychází z materiálů a požadavků mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Kurz navazuje na kurz Praktická angličtina 3 (HPA 3).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů;
- umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů;
- umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely;
- umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Ústní projev:
Absolvent předmětu
- dokáže podat jasné a podrobné popisy a srozumitelně a podrobně se vyjadřovat o složitých tématech, rozšiřovat je o vedlejší témata, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

Písemný projev:
Absolvent předmětu
- dokáže napsat jasné, dobře uspořádané texty týkající se složitých témat a zdůraznit důležité otázky;
- dokáže za pomoci doplňujících argumentů a vhodných příkladů podrobně rozvést a podepřít svá názorová stanoviska a vhodně zakončit.

Poslech s porozuměním:
Absolvent předmětu
- rozumí natolik, že dokáže sledovat delší promluvu na abstraktní a složitá témata, která se netýkají jeho/jejího oboru, ačkoli občas může potřebovat potvrzení podrobností, zejména pokud jde o méně běžnou variantu výslovnosti;
- dokáže rozpoznat širokou škálu idiomatických a hovorových výrazů a postřehnout stylistické posuny;
- dovede sledovat dlouhý ústní projev, i když nemá jasnou strukturu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích.

Čtení s porozuměním:
Absolvent předmětu
- rozumí podrobnostem v dlouhých a složitých textech, ať se vztahují k jeho/jejímu oboru či nikoli, za předpokladu, že má příležitost si znovu přečíst obtížné pasáže.

Prerekvizity

Požadují se znalosti na úrovni B2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a úspěšné absolvování kurzu Praktická angličtina 3 (HPA 3).
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praktická cvičení rozvíjející receptivní a produktivní dovednosti prostřednictvím prezentace, vysvětlování, diskuze, cvičení a aplikačních činností s využitím multimediálních pomůcek.

Způsob a kritéria hodnocení

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů.

Bodové hodnocení předmětu:
Semestrální test: jazykové kompetence (max. 40b., min. 24b., jeden řádný termín, jeden opravný termín).
Zkouška: poslech (max.30b., min. 15b.), čtení (max. 30b., min. 15b.).

Osnovy výuky

1 Trpný rod; vazba „have sth done“; slovotvorba; jazyk akademické angličtiny: esej
2 Slovesa s infinitivem s/bez “to” a gerundiem; vyjadřování názorů
3 Vyjadřování domněnek; idiomy: části těla
4 Čtení: doplňování odstavců do textu; poslech: výběr jedné správné odpovědi
5 Členy; jazyk akademické angličtiny: kritika;
6 Jazykové kompetence: výběr jedné správné odpovědi, doplňování slov do textu a transformace vět pomocí klíčového slova
7 Kolokace; vyjadřování důrazu; jazyk akademické angličtiny: prezentace a diskuze
8 Čtení: výběr jedné správné odpovědi, přiřazování odpovědí
9 Jazyk přesvědčování; homonyma; jazyk akademické angličtiny: návrhy
10 Inverze; slovotvorba; idiomy: cestování; jazyk akademické angličtiny: vědecká zpráva, abstrakt, anotace a shrnutí
11 Poslech: výběr jedné správné odpovědi; doplňování vět; přiřazování
12 Výklad a srovnávání; kolokace: životní prostředí
13 Frázová slovesa; rekapitulace: spojovací výrazy a typy vět

Konverzační témata:
1 Rodinný život
2 Literatura, film, divadlo a hudba
3 Jídlo, vaření a stravování
4 Zajímavá místa
5 Klimatické změny a životní prostředí

Učební cíle

Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy kurzu jsou formulovány na referenční úrovni C2 (Účinná operační způsobilost) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

O’Dell, Felicity, and Annie Broadhead. Objective Advanced. Student’s Book with Answers. Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Ellederová, Eva. CAE Use of English Practice – A Set of Four Parts: 111x Multiple-Choice Cloze, 111x Open Cloze, 111x Word Formation, 111x Key Word Transformation. Brno: VUT FEKT, 2015.
Ellederová, Eva. Grammar and Word Formation for CAE – Survey and Practice. Brno: VUT FEKT, 2015.
Ellederová, Eva. Practical English HPA 4 - Grammar, Vocabulary and Phrases. Brno: VUT FEKT, 2015.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor