Detail předmětu

Praktická angličtina 1

FEKT-HPA1Ak. rok: 2016/2017

Kurz angličtiny zaměřený na rozvoj všech jazykových kompetencí od úrovně B1 a směřuje k úrovni B2 SERR. Vychází z materiálů a požadavků mezinárodních zkoušek z anglického jazyka.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B1-B2 SERR.
Diskutuje o rolích jednotlivců ve společnosti
vyjmenuje a popíše množství volnočasových aktivit
charakterizuje různá zaměstnání a je schopen se ucházet o zaměstnání
zná a užívá jazykové prostředky k popisu osob a míst
komunikuje v situacích spojených s cestováním
identifikuje znaky formálního a neformálního stylu a správně je užije v písemném projevu
užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětu

Prerekvizity

Požadují se znalosti na úrovni středoškolského studia B1 SERR.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Praktická cvičení rozvíjející komunikační dovednosti v ústní i písemné formě.

Způsob a kritéria hodnocení

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů.
Semestrální test (max. 40b., min. 24b., jeden řádný termín, jeden opravný termín).
Zkouška: poslech (max.30b., min. 15b.), práce s textem (max. 30b., min. 15b.).

Osnovy výuky

Role mužů a žen ve společnosti. Osobní informace.
Vyjádření budoucnosti. Formální a neformální styl.
Zvyky, koníčky a volný čas.
Popis opakovaného děje.
Zaměstnání a žádost o zaměstnání.
Frázová slovesa, podstatná jména.
Popis vzhledu. Popis místa.
Formální dopisy. Modální slovesa.
Cestování.
Neformální dopisy. Přídavná jména.
Osobní kvality.
Gerundia a infinitivy.

Učební cíle

Kurz poskytuje studentům rozvoj jazykových kompetencí nezbytných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B1-B2 SERR v běžných pracovních a společenských situacích jako předpoklad k dalšímu studiu angličtiny v elektrotechnice, informatice a jiných technických oborech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Doporučená literatura

Murphy, R. (2004) English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Hewing, M. (2005) Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor