Detail předmětu

Jazyk jako diskurz ve vědě a technice

FEKT-HJDTAk. rok: 2016/2017

Kurz se zabývá odborným stylem používaným v technických, populárně vědeckých a vědeckých textech, obzvláště textech elektrotechnických, dále úvodem do stylistiky, základními pojmy a klasifikací stylů,dále se zabývá stupni formálnosti stylu typického pro elektrotechnické texty a výkladem typických lexikálních, gramatických a dalších jevů v technických textech. Uvedený teoretický výklad bude doložen množstvím příkladů a bude doprovázen četbou technických textů za využití čtecích technik a strategií a rozborem těchto textů. Kromě lingvistických prostředků budou vysvětleny základy pragmatiky a extralingvistických prostředků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti mají možnost získat, či zlepšit svoji schopnost pochopit a analyzovat odborný technický text v oboru elektroinženýrství a seznámit se s typickými stylistickými a dalšími rysy takového textu. Studenti si zlepší čtecí dovednosti, techniky a strategie zvládání anglického textu pro akademické a profesní účely, seznámí se s různými druhy textů a rozšíří si odbornou i běžnou slovní zásobu. Kurz poskytne úvodní znalosti ke strategiím diskurzní analýzy a zajistí studentům základní orientaci v definici odborného diskurzu.

Prerekvizity

Znalosti anglického jazyka na úrovni B1-B2 střední pokročilost. Absolvování kurzu Úvod do lingvistiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurs je zakončen zkouškou za 5 kreditů. Úspěšné zakončení kursu předpokládá splnění úkolů zadaných během kursu učitelem, zvládnutí předepsané literatury, znalost obsahu přednášek a schopnost analýzy odborného elektrotechnického textu, a to formou semestrálního testu (max.40 a min. 20 bodů )a závěrečné zkoušky (max.60 a min. 30 bodů)

Osnovy výuky

1)Úvod do pragmastylistiky, základní pojmy, pragmastylistika jako lingvistická disciplína,
2) Lingvistické prostředky
3) Extralingvistické prostředky
4)funkční styly, odborný diskurz ve vědě a technice, styl populárně vědeckých textů,
5)objektivita,subjektivita, formální a neformální styl,
6) Kooperativní princip
7) Komunikační dohoda
8) struktura a analýza odborného technického textu,
9)typické žánry odborné angličtiny
10) Přístupy autora k produkci diskurzu.
11) Řečové akty v mluveném a psaném projevu.
12) Zdvořilostní princip
13) Opakování

Učební cíle

Cílem kursu je seznámit studenty se lingvistickými a extralingvistickými nástroji při tvorbě odborných textů v elektrotechnice a informatice. Prakticky ukázat pragmatické aspekty odborného jazyka, zvýšení schopnosti studentů analyzovat a pochopit odborný technický text, ( ať populárně vědecký či vědecký), s možností využití těchto poznatků při tvorbě vlastního vědeckého textu v anglickém jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Základní literatura

Krhutová,M.: The language of electrical engineering as a special province
Glendinning,E.H.: Information Technology, O.U.P.
Krhutová, M.: Parameters of Professional Discourse, Tribun EU, 2009

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení jazykové

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor