Detail předmětu

Úvod do lingvistiky

FEKT-HILSAk. rok: 2016/2017

Základy jazykovědy jako vědecké disciplíny a její stručné dějiny. Základní poznatky o jazyce, jeho analýze a studiu. Terminologie jazykovědy. Představení jazyka jako systému a jako prostředku komunikace. Funkce a význam jazyka, vztah jazyka, myšlení a společnosti. Seznámení s úrovněmi a metodami vědeckého rozboru jazyka.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět představuje teoretický základ vědeckého studia jazyka.
Student bude připraven k dalšímu studiu jazykovědy.

Zná souvislosti a vztahy jednotlivých složek jazyka jako systému a vztah jazyka, myšlení a reality
definuje funkce jazyka
popíše lexikální systém angličtiny a způsoby slovotvorby
popíše a vysvětlí charakter anglického jazyka a srovná tyto charakteristické znaky s češtinou a jinými jazyky
analyzuje významové složky lexikálních jednotek a jejich vztahy k jiným lexikálním jednotkám
popíše a analyzuje gramatické kategorie
diskutovat o procesu komunikace z hlediska pragmatiky a diskurzní analýzy
definuje anglický jazyk jako univerzální prostředek komunikace zvláště v oblasti vědy a techniky
identifikuje znaky jazyka vědy a techniky
zná základní fakta o historickém vývoji anglického jazyka

Teoretické poznatky budou sloužit jako základ k využití praktických znalostí anglického jazyka i jiných jazyků v profesním životě jak uvedeno v profilu absolventa.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a znalost angličtiny na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednáška.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná zkouška (max. 100b., min. 50b.).

Osnovy výuky

Jazyk a lingvistika. Znakový charakter jazyka.
Jazyk jako prostředek komunikace. Jazyk, myšlení a společnost.
Klasifikace a typologie jazyků.
Lexikologie.
Morfologie a tvoření slov v angličtině.
Lingvistická charakteristika angličtiny.
Sémantika. Syntax.
Fonetika a fonologie.
Sociolingvistika
Historický vývoj angličtiny.

Učební cíle

Cílem kurzu je poskytnout základní poznatky jazykovědy jako vědecké disciplíny, ukázat stručně její vývoj a současný stav, seznámit se základními pojmy a terminologií. Prezentovat jazyk jako systém, analyzovat jednotlivé složky systému a vztahy mezi nimi. Poskytnout hlubší pohled na jazyk jako prostředek komunikace a společenský jev odrážející a ovlivňující myšlení mluvčích a jejich vnímání reality. Rozvoj lingvistického myšlení pro další studium jazykovědy, anglického jazyka i dalších jazyků a jejich použití v profesní praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Widdowson, H.G. (2007) Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Vachek, J. (1992) A Linguistic Characterology of Modern English. Praha: Státní pedagogické nakladatelství
Krhutová, M. (2009) Parameters of Professional Discourse. English for Electrical Engineering. Brno: Tribun EU.

Doporučená literatura

Hladký, J. and Růžička, M. (1998) A Functional Onomatology of English. Brno: Masarykova univerzita.
Lyons, J. (1968) Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press
Krhutová, M. (2007) The Language of Electrical Engineering as a Special Province. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor