Detail předmětu

Angličtina pro IT

FEKT-HEITAk. rok: 2016/2017

Předmět se věnuje Angličtině v elektrotechnice a pokrývá hlavní oblasti IT. Jeho účelem je poskytnout studentům slovní zásobu z oblasti IT a seznámit je se specifiky Angličtiny v IT, aby byly schopni komunikovat (všemi formami), diskutovat s diskurzní skupinou IT specialistů a to na takové úrovni, aby byli schopni analyzovat a interpretovat, co se mluvčí dané diskurzní skupiny snaží sdělit a přesně se vyjádřit k diskutovanému tématu a zdůvodnit a obhájit svoje odpovědi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu


Absolventi budou schopni:

- používat širokou slovní zásobu z oblasti IT
- aplikovat znalosti nově nabyté gramatiky
- komunikovat, argumentovat, diskutovat, obhajovat formulovat své názory za použití Angličtiny pro IT
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat text z oblasti IT
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat vyslechnutý poslech z oblasti IT
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat a aktivně se účastnit konverzace se členy IT diskurzní skupiny

Prerekvizity

Úspěšné splnění kurzu HPA1 je požadováno pro zapsání tohoto předmětu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se skládá z písemného testu a závěrečné zkoušky. Je vyžadována 75% docházka a aktivní účast na cvičeních.

40% - zápočtový test - ověřuje znalosti získané v průběhu semestru
30% - písemná část zkoušky - ověřuje schopnost studentů aplikovat nabyté znalosti a dovednosti
30% - ústní část zkoušky - ověřuje komunikační dovednosti

Osnovy výuky

Komunikační dovednosti, analýza textů, nácvik mluveného projevu, specifika IT angličtiny. Nácvik čtení.
Cvičení všech jazykových dovedností vedoucích ke konečné úrovni B2 Evropského referenčního rámce.
Účelem kurzu je seznámení studentů se slovní zásobou z oblasti IT, specifiky English for IT a procvičení konverzačních dovedností v oblasti IT. Každý týden jsou procvičovány všechny jazykové dovednosti, které jsou navázány na 12 témat, která pokrývají svět IT.
Témata:
1. Architektura počítačů
2. Periferie
3. Operační systémy a GUI
4. Aplikované programy - Microsoft Excel
5. Aplikované programy - Microsoft Word
6. Aplikované programy - PowerPoint VS Prezi
7. Multimedia
8. Sítě a Internet
9. World Wide Web
10. Bezbečnost dat
11. Softwareové inženýrství a Data mining
12. Aktuální vývoj v IT a budoucnost IT
13. Zápočtový test

Učební cíle

Předmět HEIT je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí vyžadovaných budoucím pracovním prostředím absolventů. Cílem předmětu je seznámit studenty budou s prostředky, funkcemi a stylem odborného jazyka se zvláštním zřetelem na terminologií IT.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Účast na cvičeních je povinná ze 75%. Případné absence musí být řádně omluveny. V případě, že absence přesáhne 75%, musí být zameškané hodiny studenty nahrazeny.

Základní literatura

Glendinning, E.H., McEwan, J. Oxford English for Information technology, New Edition, OUP

Doporučená literatura

Elektronické materiály vytvořené Ústavem jazyků
Haines, S. and Stewart, B. First Certificate Masterclass

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor