Detail předmětu

Diskurzní analýza

FEKT-HDANAk. rok: 2016/2017

Obsahem předmětu je vysvětlení a praktické procvičení metod analýzy odborného diskurzu v angličtině a využití analýzou získaných výsledků při překladu, tvorbě a porozumění různých typů textů, především pak z oblasti elektrotechniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí základy metody analýzy odborného diskurzu. Určení vlastností analyzovaného diskurzu a jejich klasifikace. Využití analýzy odborného jazyka při překladu.

Prerekvizity

Je požadována znalost anglického jazyka a základů lingvistiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena bude krátká esej - studie vlastností vybraného textu s využitím vybraného a specifikovaného analytickéhorámce. Ústní část zkoušky bude probíhat formou kolokvia. Diskuze ve skupinách se bude týkat teoretického základu předmětu a znalostí získaných v průběhu kurzu.

Osnovy výuky

Diskurz, kontext, text. Analytický rámec. Formální a funkční analýza.
Psaný a mluvený jazyk.
Typy textu, struktura textu; intertextualita.
Žánr a styl.
Registr a situační kontext.
Funkce jazyka.
Koheze a koherence.
Typy významů, komunikativní konvergence.
Kooperativní princip, inference, relevance.
Akademický diskurz a žánry ve vědě a technice.

Učební cíle

Cílem kurzu je naučit studenty přístupy k rozboru odborných anglických textů, jak zjistit vlastnosti diskurzu a jak jejich znalost využít při překladu, tvorbě a porozumění odborného anglického jazyka.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Základní literatura

Widdowson, Henry: Discourse Analysis (EN)

Doporučená literatura

Widdowson, Henry: Linguistics, 2000, OUP (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor