Detail předmětu

Čeština pro překladatelskou praxi

FEKT-HCPPAk. rok: 2016/2017

Předmět seznamuje studenty s různými teoretickými i praktickými nástroji, které lze při překladání využít. Předmět prohlubuje povědomí o rozdílech mezi českým a anglickým slovosledem, poskytuje úvod do interpretace a porozumění textu a je zaměřen také na praktické dovednosti tvorby správného českého textu - ať už z hlediska stylistického, gramatického, nebo pravopisného.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student je schopen:
- při tvorbě textu vybírat relevantní možnosti napříč celým spektrem stylových prostředků v závislosti na funkci výsledného textu.
- při tvorbě textu zvolit správnou formální strukturu.
- definovat, analyzovat a interpretovat vztahy a významové posuny při překladu mezi zdrojovým a cílovým jazykem ovlivněné faktory kulturními, jazykovými nebo pragmatickými.
- objevit chyby v existujícím překladu (originálním českém i anglickém textu), opravit je a svou volbu zdůvodnit.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilá znalost angličtiny

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělován za seminární práci, která analyzuje problematická nebo chybná místa existujícího českého překladu anglického textu dle výběru studenta, vykládá proč k chybám došlo a navrhuje jiná překladatelská řešení. Za seminární práci je možné získat až 40 bodů a je nutné ji odevzdat v průběhu semestru ještě před zápočtovým týdnem.

Zkouška, za níž lze získat až 60 bodů, prověřuje formou písemného testu schopnost studentů aplikovat praktické stylistické schopnosti, stejně jako praktické znalosti především z oblasti české gramatiky a pravopisu.

Osnovy výuky

Funkční styly, formálnost, neformálnost, čeština hovorová, nespisovná, spisovná.
Stylizace textů 1: interpunkce, slovosled.
Stylizace textů 2: problematické oblasti českého pravopisu.
Stylizace textů 3: popis historie, narativní popis.
Stylizace textů 4: parafráze, abstrakt, citace.
Stylizace textů 5: tvůrčí psaní a jeho metody.
Interpretace textu 1: lingvistická analýza (morfologie, syntax, lexikum, styl)
Interpretace textu 2: funkční větná perspektiva, koherence, koheze.
Interpretace textu 3: sémantický a pragmatický rozměr.
Interpretace textu 4: ironie, parodie, symbolický význam.
Interpretace textu 5: idiomatika.
Interpretace textu 6: vztahy s jinými texty, kulturní aluze.

Učební cíle

Cílem předmětu je zlepšit schopnosti studentů v oblasti vytváření textů v co nejširší stylistické škále, především v českém, ale i v anglickém jazyce, a to především textů psaných.

Základní literatura

Vrbová A.: Stylistika pro překladatele. Texty a cvičení. Praha 1998
Kol autorů: Příruční mluvnice češtiny. Praha: LN 1995, 1996, 2000
Houžvičková, Hoffmannová: Čeština pro překladatele. Praha: FF UK 2012.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor